MRAZENÉ VÝROBKY A ŠALÁTY

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
  Predpokladaná hodnota:
6.850,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.11.2021
  Dátum zverejnenia:
19.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
IČO: 00632414
Dolný Lieskov č. 197, 01821 Dolný Lieskov
Slovensko
Kontaktná osoba: Dana Čamajová
Telefón: +421 424353152
Email: dana.camajova@cssdolnylieskov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MRAZENÉ VÝROBKY A ŠALÁTY
II.1.2) Hlavný kód CPV
15220000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Mrazené výrobky, šaláty , mrazená zelenina, šúľance, knedličky, pirohy
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 850,49 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.11.2021