Oprava FC 16 CNC - 2 stroje

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
22.962,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.11.2021
  Dátum zverejnenia:
19.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
IČO: 17050561
Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská
Telefón: +421 424327005
Email: jana.briestenska@strojnickapb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7, ods. 1, písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava FC 16 CNC - 2 stroje
II.1.2) Hlavný kód CPV
50530000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Oprava FC CNC - 2 stroje

Podrobný opis predmetu zákazky nájdete v Súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
22 962,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.11.2021