Nadstavba materskej školy

  Zadávateľ:
Obec Štefanov
  Predpokladaná hodnota:
331.387,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2021 08:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.11.2021
  Dátum zverejnenia:
19.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Štefanov
IČO: 00310077
Štefanov 347, 90645 Štefanov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Mráz
Telefón: +421 905186719
Email: rasto.mraz@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.stefanovobec.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba materskej školy
Referenčné číslo: 202101
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nadstavba podlažia jestvujúcej budovy materskej školy, vybudovanie novej väzníkovej strechy s plechovou profilovanou krytinou a prístavba exteriérového schodiska na severovýchodnej strane. Jednotlivé krídla budovy sa budú riešiť v tejto fáze v rámci etáp 1 a 2. Napojenie na technické vybavenie budovy, schodisko pri hlavnom vstup, prekrytie schodiska a vyhotovenie vnútorných povrchových úprav bude riešiť projekt pre stavebné povolenie v ďalšej fáze rekonštrukcie. Pripojenie bude riešené na jestvujúce rozvody vody, kanalizácie, dažďovej kanalizácie, elektra a plynu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
331 387,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štefanov 5150/3, k.ú.: Štefanov, okres Senica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nadstavba podlažia jestvujúcej budovy materskej školy, vybudovanie novej väzníkovej strechy s plechovou profilovanou krytinou a prístavba exteriérového schodiska na severovýchodnej strane. Jednotlivé krídla budovy sa budú riešiť v tejto fáze v rámci etáp 1 a 2. Napojenie na technické vybavenie budovy, schodisko pri hlavnom vstup, prekrytie schodiska a vyhotovenie vnútorných povrchových úprav bude riešiť projekt pre stavebné povolenie v ďalšej fáze rekonštrukcie. Pripojenie bude riešené na jestvujúce rozvody vody, kanalizácie, dažďovej kanalizácie, elektra a plynu.
Podrobné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v samostatných prílohách týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
331 387,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk, predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2021 09:00
Miesto: Obecný úrad Štefanov, Štefanov 347, 906 46
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovenia § 112 ods. 6
druhá veta (t. j. tzv. "super reverzná súťaž") zákona o verejnom obstarávaní.
Výber úspešného uchádzača bude vykonávať prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania EVO.
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 6 000,00 EUR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.11.2021