Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
  Predpokladaná hodnota:
959.219,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2021 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.11.2021
  Dátum zverejnenia:
18.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17336112
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katalin Szabó
Telefón: +421 356912214
Email: katalin.szabo@nspnz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nspnz.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: VS 2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávky elektrickej energie do odberných miest odberateľa, vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej siete (t. j. prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy do odberného miesta odberateľa) od 1.1.2022 do 31.12.2022.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
959 219,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odberné miesto č. 1. :
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Maloodberné miesta: ul. Zdravotnícka č. 2 - č. 20, 940 01 Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávky elektrickej energie do odberných miest odberateľa, vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej siete (t. j. prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy do odberného miesta odberateľa) od 1.1.2022 do 31.12.2022.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
959 219,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
1.2Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 ZVO.
1.3Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
1.4Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.5Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
1.6Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO. Jednotný európsky dokument - http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
1.7V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky.
1.8Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.
1.9Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.10Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.11Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na bod 1.10. oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods.2 písm. b) a c).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Súčasťou ponuky musí byť aj čestné vyhlásenie o skutočnostiach, že uchádzač má:

- platné povolenie na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z .z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- rozhodnutie o pridelení EIC kódu.
- uzatvorenú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy vo vymedzenom území Západoslovenského regiónu,
- uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom jej uzatvorenia
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Dňa 11.októbra 2021 o 15.17 hod bola doručená emailová správa zo strany MZ SR citujem:
"že v súvislosti s vysokým nárastom cien energií na trhu, dodávatelia, ktorí uzatvorili s verejným obstarávateľom Rámcovú dohodu č. OVO-2018/000028 zo dňa 14. 11. 2018 (ďalej len Rámcová dohoda), nepredkladajú v rámci opätovných otváraní rámcovej dohody svoje ponuky, resp. nie sú ochotní."
Podľa predpokladanej hodnoty zákazka je nadlimitná, ktorú z časového hľadiska je možné zabezpečiť najneskôr do 10.decembra 2021 (kvôli iným predpisom platným pre distribúcie) len so skrátenými lehotami. Uvedené využívame aj v zmysle metodického usmernenia ÚVO č. 12589-5000/2021 z. d. 8.11.2021.
Súčasná zmluva na dodávku elektrickej energie je platná do 31.12.2021 a vzhľadom na naliehavú situáciu bežné lehoty sú neuplatniteľné.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.12.2021 12:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2021 13:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Uchádzači v rámci IS EVO môžu využiť aj funkcionalitu on-line sprístupnenie ponúk. Príručku k danej funkcionalite nájdete na webovom sídle úradu: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2788/online_spristupnenie_ponuk_VO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať
v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Uvedené platí aj pre podanie revíznych postupov podanie náprav a námietok.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k súťažným podkladom tzn. bez nutnosti registrácie na profile verejného obstarávateľa t.j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa §148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na : http://www.uvo.gov.sk/profily.

3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému IS EVO umiestnenom na webovej adrese www.uvo.gov.sk.

4.Elektronická aukcia nebude použitá. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 ZVO (tzv. superrerverz).

5.. ZÁBEZPEKA VYŽADUJE SA. Zábezpeka ponúk pri predkladaní ponuky na predmet zákazky je stanovená v nasledovnej výške: 10 000,00 EUR (slovom desaťtisíc eur). Zábezpeka musí byť zložená v mene EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti C. súťažných podkladov.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.11.2021