Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
409.736,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.11.2021
  Dátum zverejnenia:
18.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Cecková
Telefón: +421 517460339
Email: jarmila.ceckova@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): https://www.po-kraj.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja
Referenčné číslo: PSK-2021-155-NZ-SMART_koncepcia
II.1.2) Hlavný kód CPV
75112100-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou aktivít A - D projektu SMART PSK - kvalitnejšia budúcnosť, AKTIVITA 1 tohto dokumentu, podaktivity 1.1 (A), 1.2.(B)1.3.(C), 1.4.(D).
Obsahom dodávaných služieb podaktivity 1.1. je vypracovanie strategického dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja (ďalej SMART koncepcia PSK) a definovanie :
-SMART vízie pre PSK do roka 2030
-Realizácia SMART koncepcie PSK v podmienkach aktuálneho PHRSR PSK
-Cestovnej mapy pre realizáciu SMART koncepcie PSK - analýzy, návrhy a implementácia princípov SMART v prostredí EVS.
-Cestovnej mapy implementácie jednotlivých SMART projektov PSK s cieľom navrhnúť plán samosprávneho kraja pre víziu SMART
-Implementácia SMART vízie do vnútra úradu prostredníctvom optimalizovaného procesného a organizačného modelu úradu, väzba na podaktivitu 1.2. a podaktivitu 1.3. a podaktivitu 1.4.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
409 736,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis a požadovaný rozsah predmetu zákazky je uvedený v nasledovných prílohách SP:
Príloha č. 1-0 SP: Príloha č. 1 zmluvy Opis predmetu zákazky/zmluvy
Príloha č. 1-1 SP: Príloha č. P1.1 zmluvy Štruktúra dokumentu SMART Koncepcia PSK
Príloha č. 1-2 SP: Príloha č. P1.2 zmluvy Procesné väzby aktivity 1
Príloha č. 1-3 SP: Príloha č. P1.3 zmluvy Merateľné míľniky a výstupy
Príloha č. 1-4 SP: Príloha č. P1.4 zmluvy Spôsob dodania dokumentu/grafická úprava
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
409 736,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
336
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Z prostriedkov nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Operačného programu Efektívna verejná správa
Kód projektu: 314011ABS8
Názov projektu: Smart PSK kvalitnejšia budúcnosť
kód Výzvy: OP EVS DOP-POl-SC1.1-2019.1
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Podrobný opis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedený v kapitole "F. Podmienky účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania)" súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.3.2 § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
1.3.3 § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Podrobný opis požadovaných podmienok účasti týkajúcim sa technickej a odbornej spôsobilosti je uvedený v kapitole "F. Podmienky účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania)" súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobný opis minimálnej požadovanej úrovne štandardov požadovaných podmienok účasti týkajúcim sa technickej a odbornej spôsobilosti je uvedený v kapitole "F. Podmienky účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania)" súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.12.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2021 09:30
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/155
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému Eranet na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému Eranet.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
Podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
Súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "Eranet"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese podľa bodu I.3).
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t. j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.
VI.3.5) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa § 28 ods. 2 ZVO je uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6) Požaduje sa zábezpeka vo výške: 10 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.7) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.9) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
VI.3.10) Verejný obstarávateľ sa na základe § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.11) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.11.2021