Výmena okien

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
6.110,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.11.2021
  Dátum zverejnenia:
18.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
IČO: 00610411
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniela Máčková
Telefón: +421 424304491
Fax: +421 424326247
Email: mackova@nemocnicapb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.nemocnicapb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena okien
Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45421132-8
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
UB03-0 - Stavebné materiály
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uskutočnenie murárskych prác, súvisiacich s výmenou 15 okien v objekte NsP Považská Bystrica v súlade s STN 73 3134
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 110,83 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická akcia prebehne po vyhodnotení ponúk a bude sa riadiť zverejneným aukčným systémom.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vzhľadom na predmet zákazky uskutočniť obhliadku miesta, ktorého sa týka predmet zákazky, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky miesta realizácie si záujemca dohodne vopred s oprávnenou osobnou v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Milan Németh tel. č. 0901918734
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.11.2021