Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov

  Zadávateľ:
Obec Kružlov
  Predpokladaná hodnota:
882.945,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.11.2021
  Dátum zverejnenia:
16.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kružlov
IČO: 00322211
Kružlov 141, 08604 Kružlov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 544795137
Email: celonsro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.kruzlov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
CELON s.r.o.
IČO: 53133404
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: celonsro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.kruzlov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabudnutý svet Lemkow a Rusnakov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky ,,Zabudnuty svet Lewkow a Rusnakov,, je projekt urbanistickeho riesenie dotknutych lokalit, ktoreho ucelom pre vytvorenie arealu sluziaceho na prezentaciu doboveho zivota, zvykov a architektury daneho. Projekt riesi dve lokality. Lokalita c. 1 sa nachadza pri hlavnej ceste v blizkosti tenisovych kurtov subezne s obecnym potokom (parcela 485/25) a Lokalitu c. 2 pri existujucom Centre socialnych sluzieb v členení:

SO 01 - Dom 1
SO 02 - Dom 2
SO 03 - Dom 3
SO 04 - Dom 3
SO 05 - Dom 3
SO 06 - Zvonica
SO 07 - Mlyn
SO 08 - Sucha nadrz
SO 09 - Spevnene plochy a drobna architektura
SO 010 - Parkovisko
SO 011 - Elektricka pripojka
SO 012 - Kanalizacna pripojka
SO 013 - Vodovodna pripojka
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
882 945,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232400-6
45232410-9
45332200-5
45233160-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kružlov, parcela č. 252/2, 485/25
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky ,,Zabudnuty svet Lewkow a Rusnakov,, je projekt urbanistickeho riesenie dotknutych lokalit, ktoreho ucelom pre vytvorenie arealu sluziaceho na prezentaciu doboveho zivota, zvykov a architektury daneho. Projekt riesi dve lokality. Lokalita c. 1 sa nachadza pri hlavnej ceste v blizkosti tenisovych kurtov subezne s obecnym potokom (parcela 485/25) a Lokalitu c. 2 pri existujucom Centre socialnych sluzieb v členení:

SO 01 - Dom 1
SO 02 - Dom 2
SO 03 - Dom 3
SO 04 - Dom 3
SO 05 - Dom 3
SO 06 - Zvonica
SO 07 - Mlyn
SO 08 - Sucha nadrz
SO 09 - Spevnene plochy a drobna architektura
SO 010 - Parkovisko
SO 011 - Elektricka pripojka
SO 012 - Kanalizacna pripojka
SO 013 - Vodovodna pripojka
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
882 945,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 25 000 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní, preto doklady preukazujúce tieto skutočnosti nie je potrebné predkladať.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ stanovil podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a),c). Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii, sú podrobne podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálny úroveň je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ stanovil podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b), d, h), g) Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii, sú podrobne podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálny úroveň je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle zmluvy o dielo a podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podmienok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2021 11:00
Miesto: CELON s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Podrobné informácie o systéme EVO sú uvedené v súťažných podkladoch. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Obstarávateľ bude akceptovať aj vyplnenie len globálneho údaju, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ neuplatní reverzný postup. Pri uzatváraní zmluvy bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s ustanovením § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po dni zverejnenia na www sídle objednávateľa po splnení odkladnej účinnosti, ktorá nastane po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v podmienke schválenia verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.11.2021