Vizuálna identita mesta Trnava

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
10.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.11.2021
  Dátum zverejnenia:
16.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vizuálna identita mesta Trnava
Referenčné číslo: 40480/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
79930000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie vizuálnej identity mesta Trnava (dizajn manuál).
Pri spracovaní vizuálnej identity do technického dokumentu dizajn manuálu je potrebné definovať:
logo/vizuálny prvok, dizajnovú mriežku, špecifikáciu primárnych a sekundárnych (doplnkových) farieb,
definovanie typografie pre tlač, merkantil online set a print set.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2021