Rekonštrukcia časti oplotenia Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

  Zadávateľ:
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  Predpokladaná hodnota:
34.491,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2021 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.11.2021
  Dátum zverejnenia:
16.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
IČO: 31202284
Centrum II 87 , 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Oto Bača
Telefón: +421 424420030
Email: riaditel@skolac2.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia časti oplotenia Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom
Referenčné číslo: 1/2021/ZSPD
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti oplotenia pozemku športového areálu Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom v celkovej dĺžke 88,25 m.
Stavebné úpravy pozostávajú z:
odstránenia jestvujúceho oplotenia z oceľového pletiva na oceľových stĺpikoch s betónovými prefabrikovanými soklíkmi v rozsahu 88,3 m
vytýčenia trasy nového oplotenia v celkovej dĺžke 88,25 m
realizácie výkopov a betónového základu
murovania debniacich tvárnic DT 30
izolácie, drenáže a odvodňovacieho žľabu
osadenia vlastného oplotenia zo zváraných pletivových dielcov s rozmermi 2500 x 1500 mm s min. hrúbkou drátov 5 mm a osadenie dvojkrídlovej bránky (povrchová úprava panelov, stĺpikov a bránky - ZnPVC vo farebnom odtieni RAL 6005)
vybudovania schodiska s oceľovým zábradlím a rampou pre kočíky
vydláždenia priestoru od schodišťa k bránke zámkovou dlažbou vrátane podsypov do parkových obrubníkov
Podrobnejšia špecifikácia sa nachádza v priloženej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
34 491,94 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2021