Stavebný dozor – Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
304.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.12.2021 23:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.11.2021
  Dátum zverejnenia:
15.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31701914
Bardejovská 6, 04329 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Mikulíková
Telefón: +421 556407491
Email: verejneobstaravanie@dpmk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171
Hlavná adresa(URL): www.dpmk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Dopravné služby vo verejnom záujme
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stavebný dozor – Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
71315300-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služby, ktorá bude zahŕňať činnosti súvisiace s dozorom nad vykonávaním stavebných a montážnych prác počas zhotovovania predmetu zákazky spočívajúcom najmä v nasledujúcich činnostiach: sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby so zaručením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadnej inštalácie a prevádzky technického vybavenia na stavbe, odborného ukladania stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosti ich použitia a odborného ukladania strojov a zariadení, zodpovednosť a spoluzodpovednosť za to, aby všetky úkony súvisiace s realizáciou predmetu diela boli prevádzané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne stavebným zákonom, sledovanie vedenia stavebného denníka, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, zodpovednosť za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, kontrola plnenia harmonogramu, plnenia rozpočtu, vypracovanie týždenných správ s vyhodnotením plánovaných a skutočne zrealizovaných prác, dozor nad dodržiavaním nápravných opatrení v prípade neplnenia stanoveného harmonogramu, kontrola koordinácie jednotlivých činností a prác podľa profesií, súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí staveniska, súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí diela, súčinnosť pri kolaudačnom konaní, súčinnosť pri tvorbe dodatkov k zmluve a manažmente zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
304 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služby, ktorá bude zahŕňať činnosti súvisiace s dozorom nad vykonávaním stavebných a montážnych prác počas zhotovovania predmetu zákazky spočívajúcom najmä v nasledujúcich činnostiach: sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby so zaručením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadnej inštalácie a prevádzky technického vybavenia na stavbe, odborného ukladania stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosti ich použitia a odborného ukladania strojov a zariadení, zodpovednosť a spoluzodpovednosť za to, aby všetky úkony súvisiace s realizáciou predmetu diela boli prevádzané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne stavebným zákonom, sledovanie vedenia stavebného denníka, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, zodpovednosť za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, kontrola plnenia harmonogramu, plnenia rozpočtu, vypracovanie týždenných správ s vyhodnotením plánovaných a skutočne zrealizovaných prác, dozor nad dodržiavaním nápravných opatrení v prípade neplnenia stanoveného harmonogramu, kontrola koordinácie jednotlivých činností a prác podľa profesií, súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí staveniska, súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí diela, súčinnosť pri kolaudačnom konaní, súčinnosť pri tvorbe dodatkov k zmluve a manažmente zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
304 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2022
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kohézny fond v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra, výzva OPII-77-3.1-DPMK-MUS1
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných na profile obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva v zmysle Obchodného zákonníka, vzor zmluvy je prílohou č. 5 SP.
2.Uchádzač musí mať právoplatný zápis do registra partnerov verejného sektora
3. Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov v zmysle súťažných podkladov
4. Predloženie poistnej zmluvy za zodpovednosti za škodu;

Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.12.2021 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.12.2021 13:00
Miesto: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení uvedených v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
2)Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile obstarávateľa.
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
3)Obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
4)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
5)Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 15 000,00 EUR. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
6)Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
7)Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8)V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).
9)Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
10)Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.11.2021