„Nákup laboratórnej infraštruktúry pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“

  Zadávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Predpokladaná hodnota:
270.392,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.12.2021 08:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.11.2021
  Dátum zverejnenia:
15.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36078913
Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Telefón: +421 904966360
Email: eva.princova@ucm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3515
Hlavná adresa(URL): www.ucm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Nákup laboratórnej infraštruktúry pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“
Referenčné číslo: FPV
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných laboratórnych prístrojov pre potreby Fakulty prírodných vied
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístrojov
pred poškodením, test funkčnosti, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR týkajúcich sa prístrojov, uvedenie do prevádzky, pričom uchádzač (predávajúci) bude povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú uvedené v jeho ponuke a zaškoliť obsluhujúci personál v sídle alebo pracovisku verejného obstarávateľa
(kupujúceho) a poskytnúť bezplatný záručný servis. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
270 392,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt "Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít" - logický celok č. 1
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38430000-8
38436300-3
38436200-2
38433000-9
38436600-6
38311000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
1.1 Mikroplatničkový reader (čítacie zariadenie) 2 ks,
1.2 Orbitálny miešač a inkubátor 2 ks,
1.3 Vákuová, rotačná odparka 2 ks,
1.4 Spektrofotometer vo viditeľnej oblasti 1 ks,
1.5 Spektrofotometer v UV- VIS oblasti 1 ks,
1.6 Vortex na miešanie skúmaviek 1 ks,
1.7 Homogenizátor 1 ks,
1.8 Digitálne analytické váhy 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
105 525,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313000 - Operačný program Výskum a inovácie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt "Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít" - logický celok č. 2
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42931100-2
42912300-5
42943200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
2.1 Centrifúga 1 ks,
2.2 Kompletný systém pre prípravu ultračistej vody 1 ks,
2.3 Ultrazvukový kúpeľ 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 651,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313000 - Operačný program Výskum a inovácie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt "Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít" - logický celok č. 3
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33191110-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
3.1 Autokláv s príslušenstvom 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
50 633,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313000 - Operačný program Výskum a inovácie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Laboratórne prístroje pre projekt VEGA - logický celok č. 1
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
4.1 Chlorofylmeter 1 ks,
4.2 "Reading checker" pre chlorofylmeter 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Časť 4 predmetnej zákazky bude financovaná z finančných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Laboratórne prístroje pre projekt VEGA - logický celok č. 2
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
5.1 Fluorescenčný spektrofotometer 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 859,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Časť 5 predmetnej zákazky bude financovaná z finančných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011U405 - logický celok č. 1
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38515200-0
38430000-8
38900000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
6.1 Fluorescenčný mikroskop 1 ks,
6.2 Elektroforetické aparatúry 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 803,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika
Časť: 7
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011U405 - logický celok č. 2
Časť č.: 7.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
38430000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
7.1 Digitálna časticová kamera 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika
Časť: 8
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011U405 - logický celok č. 3
Časť č.: 8.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38900000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
8.1 Systém pre realizáciu demonštračných experimentov 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 434,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika
Časť: 9
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011Y185 logický celok č. 1
Časť č.: 9.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38433000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
9.1 Platničkový spektrofotometer, spektrofotometer UV/VIS pre spektrum vlnových dĺžok 200 - 999 nm s nastaviteľnou vlnovou dĺžkou 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 796,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika
Časť: 10
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011Y185 logický celok č. 2
Časť č.: 10.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
38430000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
II.2.4) Opis obstarávania:
10.1 Digitálna časticová kamera umožňujúca demonštráciu ionizujúceho žiarenia 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 590,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formulára JED podľa ustanovenia § 39 Zákona o verejnom obstarávaní.
7. Podľa § 32 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e), keďže verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
8. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
9. Kompletné informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch z dôvodu limitovaného počtu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie ekonomického a finančného postavenia sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní:
1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
2. Uchádzač musí preukázať referenčné listy v celkovom minimálnom objeme rovnajúcom sa 80% z predpokladanej hodnoty zákazky pre časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5, časť 6, časť 7, časť 8, časť 9 alebo časť 10 predmetu zákazky (t.j. predkladá referenčné listy pre tie časti predmetu zákazky, na ktoré predkladá ponuku), ktoré budú dôkazom, že za rozhodné obdobie realizoval dodávky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5, časť 6, časť 7, časť 8, časť 9 alebo časť 10 predmetu zákazky).
3. Na vyčíslenie dosiahnutého objemu dodávok sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predmetnú nadlimitnú zákazku na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.
4. Cenu je potrebné uviesť v štruktúre: cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne.
5. Pre výpočet súčtu cien kvalifikovaných referencií pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie,
zohľadňuje len tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
je správne vyčíslená podľa tohto bodu.
6. Splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 Zákona o verejnom obstarávaní.
7. Kompletné informácie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobillosti sú uvedené v súťažných podkladoch z dôvodu limitovaného počtu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.12.2021 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 13.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.12.2021 11:00
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na pandemickú situáciu bude vstup na otváranie ponúk umožnený zástupcom uchádzača len za dodržania aktuálne platných protiepidemiologických opatrení nariadených v čase otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
2. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
3. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
5. Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.
6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
8. Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená nasledovne:
-časť č. 1: 5 200,00 EUR
-časť č. 2: 1 100,00 EUR
-časť č. 3: 2 500,00 EUR
-časť č. 4: 200,00 EUR
-časť č. 5: 1 800,00 EUR
-časť č. 6: 250,00 EUR
-časť č. 7: 150,00 EUR
-časť č. 8: 250,00 EUR
-časť č. 9: 600,00 EUR
-časť č. 10: 150,00 EUR
Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Verejný obstarávateľ bude prijímať e-faktúry po ukončení implementácie IS EFA.
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním ani obstarávaním inovácií. Vzhľadom na účel použitia je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.11.2021