Dodávka zemného plynu (2022)

  Zadávateľ:
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
  Predpokladaná hodnota:
186.437,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.11.2021
  Dátum zverejnenia:
15.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606987
Čsl. armády 234/139, 96712 Kremnica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ľachká
Telefón: +421 918218896
Fax: +421 6742149
Email: pnkca@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3979
Hlavná adresa(URL): http://pnkca.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zemného plynu (2022)
Referenčné číslo: 80/VO/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa. Predpokladaná celková spotreba zemného plynu na 6 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) je 2 152 500 kWh.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
186 437,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa. Predpokladaná celková spotreba zemného plynu na 6 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) je 2 152 500 kWh.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
186 437,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
6/8
Keďže verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
nasledovne:
-§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra
trestov nie starším ako tri mesiace. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016.
V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely
preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj
výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti;
-§ 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým
potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
-§ 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
-§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku -
doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
-§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky;
-§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením;
-§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
-§ 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia).
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode č. 1 Súťažných podkladov v zasadacej miestnosti riaditeľa pomocou funkcionality EKS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie je realizované systémom EKS. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2567.
Toto verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.11.2021