Dodávka digitálneho vybavenia financovaného z fondov Európskej únie pre II. stupeň ZŠ a SŠ za účelom zlepšenia dostupnosti vzdelávania

  Zadávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
27.600.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.11.2021
  Dátum zverejnenia:
15.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Orešanský
Telefón: +421 259374498
Email: milan.oresansky@minedu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/603
Hlavná adresa(URL): www.minedu.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka digitálneho vybavenia financovaného z fondov Európskej únie pre II. stupeň ZŠ a SŠ za účelom zlepšenia dostupnosti vzdelávania
Referenčné číslo: 435165
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude nákup rôznych zariadení informačných technológií podľa CPV kódov, najmä nákup notebookov, pevných počítačov, tabletov, multifunkčných zariadení, príslušenstva, najmä: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania a zabezpečenie záručného servisu.
Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní podľa reálnych potrieb škôl. Presná špecifikácia konkrétnej zákazky ako aj iné potrebné údaje a informácie potrebné na vypracovanie a predloženie ponuky,
budú vychádzať z auditu technického vybavenia na jednotlivých školách a budú spresnené v rámci zadávania konkrétnej zákazky v DNS, vo výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
27 600 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30213100-6
30213300-8
30214000-2
30231310-3
30231320-6
30232100-5
30237200-1
30237270-2
30237410-6
30237460-1
30213200-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Školy na území Slovenskej republiky, miesto a lehotu dodania predmetu zákazky určí verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk konkrétnej zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky a presné počty budú uvedené vo výzvach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 600 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 10.12.2021
Dátum ukončenia: 30.11.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01 a OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: Podrobnosti sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené v čiastkových výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané
súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému. Prípadné konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom každej zákazky osobitne. Vzor zmluvy je súčasťou podkladov DNS (verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy vzoru zmluvy v rámci jednotlivých výziev).
Verejný obstarávateľ bude vyžadovať záruku 24 mesiacov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si pri jednotlivých zákazkách v rámci zriadeného DNS vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či sa v konkrétnej zákazke použije elektronická aukcia alebo sa nepoužije elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.12.2021 09:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 10.12.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Zriadením dynamického nákupného systému (DNS) nedôjde k zadaniu zákazky a uzatvoreniu zmluvy. Zadávanie
jednotlivých zákaziek sa bude realizovať zaslaním výziev na predkladanie ponúk všetkým záujemcom zaradeným do
DNS. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní.
b) Ak záujemca predloží žiadosť o účasť po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, splnenie podmienok účasti bude vyhodnotené do 10 pracovných dní (v odôvodnených
prípadoch do 15 pracovných dní) od doručenia žiadosti o účasť.
c) Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.
d) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
e) Verejný obstarávateľ plánuje zadávať zákazky bezodkladne po zriadení DNS.
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
f) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a video návodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.
Súťažné podklady sa nezasielajú.
g) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
h) Verejný obstarávateľ bude pri čiastkových zákazkách vyžadovať zábezpeku ponuky.
i) Od predávajúceho sa bude vyžadovať predloženie výkonnostnej záruky, podrobnosti sú uvedené vo vzore zmluvy a budú uvedené v zmluve ku každej čiastkovej zákazke.
j) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu každej kúpnej zmluvy na plnenie každej čiastkovej
zákazky.
k) Pri zadávaní zákaziek v zriadenom DNS budú uplatnené aspekty zeleného verejného obstarávania, verejné
obstarávanie nie je obstarávaním inovácií a ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
l) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom príslušných zákaziek v rámci DNS, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
m)Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení a v SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
n) Plynutie lehôt v prípade elektronickej komunikácie je počítané odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi cez IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.11.2021