Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
1.104.989,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2021 15:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Súťažný dialóg
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.11.2021
  Dátum zverejnenia:
11.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. arch. Peter Purdeš
Telefón: +421 915991560
Email: peter.purdes@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
2021 s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48159476
Anenská 3 , 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. arch. Lenka Borecká
Telefón: +421 902373003
Email: lenka.borecka@2021.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.2021.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Zákazku predstavujú komplexné služby architekta pre zámer verejného obstarávateľa postaviť polyfunkčný objekt s podzemným parkoviskom v území, ktoré ohraničujú ulice Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska. Toto územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne Trnava. Plocha v súčasnosti slúžiaca ako parkovisko vznikla asanácou historickej zástavby. Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z 2.polovice 20.storočia na ulici A. Malatinského, po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 104 989,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71242000-6
71247000-1
71221000-3
71222000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Zákazku predstavujú komplexné služby architekta - najmä spracovanie nadväzujúcich projekčných stupňov, ktorých predpokladaný rozsah je:
- vypracovanie architektonickej štúdie vrátane štúdie odborných profesií;
- vypracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia;
- vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia;
- vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, ktorá bude súčasne podkladom pre verejné obstarávanie, a teda, vypracovanie dokumentácie tak, aby rešpektovala legislatívne obmedzenia verejného obstarávania.
- zabezpečenie súčinnosti, pomoci a podpory v priebehu nadväzujúceho verejného obstarávania, tzn. verejného obstarávania na generálneho zhotoviteľa stavby, najmä vysvetľovanie súťažných podkladov, úprava dokumentácie a pod.
- vykonanie odborného autorského dohľadu.

Výkon inžinierskej činnosti nie je súčasťou predpokladaného rozsahu zákazky.

Cieľom súťažného dialógu je nájsť je nájsť najvhodnejšie a najkvalitnejšie architektonické riešenie pre územie v centre Trnavy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: A. Kvalita urbanistického riešenia, B. Kvalita architektonického riešenia, C. Efektivita, hospodárnosť
Relatívna váha: 90

Cena
Relatívna váha: 10
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 104 989,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Jedna hodnota
Predpokladaný počet uchádzačov: 3
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Záujemcovia, ktorí splnili podmienky účasti predložia elektronicky tzv. profesijný prístup. Komisia zhodnotí profesijné prístupy záujemcov na základe kritéria kvality, ktoré sú uvedené v bode 7.2 informatívneho dokumentu a jednotlivé profesijné prístupy ohodnotí bodmi (maximálne 90 bodov). Celkové poradie záujemcov sa zostaví na základe počtu pridelených bodov za predložený profesijný prístup, od najúspešnejšieho záujemcu, ktorého profesijnému prístupu bolo pridelených najviac bodov, po najmenej úspešného záujemcu, ktorého profesijného prístupu bolo pridelených najmenej bodov.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v informatívnom dokumente.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať zo strany záujemcu splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v informatívnom dokumente.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby záujemca predložil údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy (zmluvy o dielo)alebo riadiacich zamestnancov.
Záujemca preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti vyplnením prílohy Identifikácia a odborná spôsobilosť záujemcu, kde uvedie údaj o absolvovanom vzdelaní a zoznam pracovných skúseností.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby fyzická osoba, ktorá bude zodpovedná za realizáciu predmetu zákazky spĺňala tieto kritériá:
- odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného architekta alebo autorizovaného stavebného inžiniera (A1 - komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. autorizačné osvedčenie Slovenskej komory architektov alebo osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR,
- prax v projektovaní budov, ktorú preukáže životopisom (súčasť dokumentu Identifikácia a odborná spôsobilosť záujemcu) , kde uvedie projektovanie min. jednej budovy najmenej v štádiu vydaného stavebného povolenia so stavebnými nákladmi v hodnote min. 500 000,00 EUR.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Architekt podľa § 4 alebo stavebný inžinier podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa iného zákona upravujúceho výkon činnosti architekta a stavebného inžiniera v krajine sídla záujemcu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Súťažný dialóg
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2021 15:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 22.12.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ si v súlade s § 75 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhradil právo určiť ceny alebo odmeny pre uchádzačov v súťažnom dialógu. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v informatívnom dokumente.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.11.2021