Dodávka liekov a liečiv VI.

  Zadávateľ:
Národný onkologický ústav
  Predpokladaná hodnota:
2.524.656,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.11.2021
  Dátum zverejnenia:
11.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný onkologický ústav
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165336
Klenová 1, 83310 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Filip Barbarič, MPH
Telefón: +421 911930518
Fax: +421 254772008
Email: filip.barbaric@nou.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/627
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://nou.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka liekov a liečiv VI.
Referenčné číslo: 05112021/LIEKY_VI/NOU
II.1.2) Hlavný kód CPV
33600000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VI. na obdobie 24 mesiacov.
Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,
likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 524 656,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Roztoky na parenterálnu výživu 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný onkologický ústav, Nemocničná lekáreň, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VI. na obdobie 24 mesiacov.
Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,
likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
247 782,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Roztoky na parenterálnu výživu 2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný onkologický ústav, Nemocničná lekáreň, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VI. na obdobie 24 mesiacov.
Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,
likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 704,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Náhrady krvi a tukové emulzie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný onkologický ústav, Nemocničná lekáreň, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VI. na obdobie 24 mesiacov.
Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,
likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
114 276,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Roztoky aminokyselín
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný onkologický ústav, Nemocničná lekáreň, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VI. na obdobie 24 mesiacov.
Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,
likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
33 282,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Imunoglobulíny 50 mg/ml
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný onkologický ústav, Nemocničná lekáreň, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VI. na obdobie 24 mesiacov.
Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,
likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
767 576,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Imunoglobulíny 100 mg/ml
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný onkologický ústav, Nemocničná lekáreň, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VI. na obdobie 24 mesiacov.
Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,
likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 343 033,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre všetky časti zákazky:
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2 Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) nemusí predkladať. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
1.4 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
1.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči
verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.7 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
§ 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (Príloha č. 5 - Podmienky účasti).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona,
§ 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (Príloha č. 5 - Podmienky účasti)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a)uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,
b)mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2021 11:30
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ (VO) pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona.
2. VO poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k
dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej
adrese: https://nou.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/207
3. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež
zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
4. VO záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady (SP) stiahli až po registrovaní sa do systému ERANET. O
záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
5. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://nou.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://nou.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
6. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
7. Predkladanie ponúk sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom systému ERANET dostupnom na webovej
adrese: https://nou.eranet.sk.
8. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO
bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie
záujemca požiada dostatočne vopred.
9. Podmienky účasti podľa oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie a
bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v prílohe č. 5 SP. Vzor
Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 3 SP.
10. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje (okrem 9. a 10. časti), výška zábezpeky pre príslušné časti zákazky sú uvedené v bode 11. SP. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách.
Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet VO alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača
najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. VO bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených VO a takéhoto uchádzača vylúči. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky sú uvedené v príslušnej časti SP (bod 11.5 písm. a)). V prípade zloženia zábezpeky bankovým
prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia
zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.
11. Náklady spojené s účasťou v tejto nadlimitnej zákazke znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.
12. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií - d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.11.2021