Poskytnutie telekomunikačných služieb - hlasové a dátové služby mobilného operátora

  Zadávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
646.843,39 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.11.2021
  Dátum zverejnenia:
11.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166197
Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Cholasta, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Telefón: +421 54653904
Email: statistics@process-management.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://slovak.statistisc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytnutie telekomunikačných služieb - hlasové a dátové služby mobilného operátora
Referenčné číslo: SUSR_TELKO_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
64200000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
- Vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa
- Pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet)
- EMM správa mobilných zariadení
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
646 843,39 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
64210000-1
64212000-5
71356300-1
64216110-7
72400000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
8 krajských miest (pracoviská Objednávateľa) - presné adresy sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je:
- Vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa
- Pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet)
- EMM správa mobilných zariadení
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
646 843,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s úspešných uchádzačom na 2 roky s možnosťou opcie na ďalšie 2 roky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania predmetnej zákazky z pohľadu § 28 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.

Pri zvažovaní ne/rozdelenia zákazky na časti (najmä na časť vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet), a EMM správa mobilných zariadení) verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na technickú časť infraštruktúry a ich vzájomnú interoperabilitu a kompatibilitu (schopnosť poskytovaných služieb vzájomne spolupracovať medzi sebou i existujúcim vybavením a dosiahnuť vzájomnú súčinnosť), vhodnosť rozdelenia zákazky
z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky).

Akékoľvek ďalšie rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi a prijímateľom spôsobovať ťažkosti v podobe:
zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých dodávateľov, logistiku a pod.
a taktiež dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.

Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatočný počet spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Osobné postavenie uchádzača:

1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

1.3.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4.V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:
a)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a)
b)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b)
c)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c)
d)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e)

1.5.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľovom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

1.6.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.7.Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

1.8.Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2021 11:00
Miesto: viď bod 28.4 Súťažných podkladov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: viď bod 28.3 Súťažných podkladov
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky uchádzačov vo výške 25 000 Eur,
podrobnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím modernizovaného systému EVO.
Postup pre záujemcu/uchádzača:
1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.
2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.
3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom elektronicky.
4.Cez IS EVO je možné následne zaevidovať Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke).

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.11.2021