Modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia Domu umenia Fatra Žilina 02.

  Zadávateľ:
Štátny komorný orchester Žilina
  Predpokladaná hodnota:
72.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2021
  Dátum zverejnenia:
10.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Dolný Val 47, 01128 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kocúr
Telefón: +421 915573749
Email: vladimir.kocur@stengl.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.skozilina.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia Domu umenia Fatra Žilina 02.
Referenčné číslo: 03 2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212321-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je modernizácia hľadiska a s tým spojené stavebné úpravy. Bude sa realizovať vybúrania podlahy v koncertnej sále, realizácia novej podlahy, vybúrania časti hľadiska, rozšírenie pódia, prebrúsenie existujúcej podlahy
pódia a rozšírenie hľadiska.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
72 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47
011 28 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je modernizácia hľadiska a s tým spojené stavebné úpravy. Bude sa realizovať vybúrania podlahy v koncertnej sále, realizácia novej podlahy, vybúrania časti hľadiska, rozšírenie pódia, prebrúsenie existujúcej podlahy
pódia a rozšírenie hľadiska.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
72 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt je spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska 2014-2021, z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a
kultúrna spolupráca. Projekt CLT01005 Prelaďme na novú vlnu - Dom umenia Fatra Žilina.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejný obstarávateľ požaduje, v zmysle § 112 ods. 4 písm. a) ZVO, aby uchádzač spĺňal podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1) v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií nasledovne:
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky;
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Verejný obstarávateľ nie je oprávnený si vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO z informačných systémov verejnej správy. Preto, ak uchádzač tieto podmienky účasti preukazuje dokladmi, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke (§ 32 ods. 3 ZVO).

(4) V zmysle § 32 ods. 4 ZVO, ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku (2) alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(5) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

(6) Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný pri realizácii zákazky postupovať v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Žilina zn.
KPUZA-2019/25398-2/96691/MAG zo dňa: 22.11.2019;
a v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav vydaným stavebným úradom Žilina číslo 19290/2019-
61674/2019-OSP-AD.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 09:15
Miesto: Štátny komorný orchester Žilina, Dolný Val 47, 011 28 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
(2) Zábezpeka sa nepožaduje.
(3) Ak uchádzač nevypracuje ponuku sám, uvedie v ponuke osobu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov,
adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené), ktorej služby alebo podklady pri
jej vypracovaní použil, a to v zmysle s § 49 ods. 5 ZVO.
(4) Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 112 ods. 6 ZVO.
(5) Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie podmienok účasti jednotným
európskym dokladom (JED) alebo Čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti.
(6) Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť v JED len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY
PODMIENKY ÚČASTI (alfa) časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
(7) Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná po kontrole a schválení procesu verejného obstarávania
poskytovateľom projektového grantu.
(8) Úspešný uchádzač je povinný umožniť všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky,
Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho
kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným
orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým
subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením zmluvy, a to po celú dobu
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
(9) Predpokladané začatie realizácie zákazky je 06.2022.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2021