Výmena podlahových krytín v priestoroch chodieb a zasadacích miestností MZ SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
150.982,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2021
  Dátum zverejnenia:
08.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Novák
Telefón: +421 257393322
Fax: +421 254789321
Email: matus.novak@health.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.health.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena podlahových krytín v priestoroch chodieb a zasadacích miestností MZ SR
Referenčné číslo: S23206-2021-OZZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45432110-8
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA15-1 - Nahradenie/náhrada
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pokládka novej podlahovej krytiny o rozlohe 2 621 m v priestoroch chodieb a zasadacích miestností MZ SR spočívajúca v odstránení pôvodného povrchu a príprave podkladu pod novú povrchovú krytinu (brúsenie podkladu, vysprávka nerovností a nivelácia podkladu) zakončená samotnou pokládkou s lepením kobercovej, vinylovej a PVC podlahy a montážou prechodových líšt medzi kobercami, soklových a PVC rohových líšt a hliníkových schodových hrán.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
150 982,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39531000-3
44112200-0
90500000-2
60100000-9
45262320-0
45410000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pokládka novej podlahovej krytiny o rozlohe 2 621 m v priestoroch chodieb a zasadacích miestností MZ SR spočívajúca v odstránení pôvodného povrchu a príprave podkladu pod novú povrchovú krytinu (brúsenie podkladu, vysprávka nerovností a nivelácia podkladu) zakončená samotnou pokládkou s lepením kobercovej, vinylovej a PVC podlahy a montážou prechodových líšt medzi kobercami, soklových a PVC rohových líšt a hliníkových schodových hrán.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
150 982,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona. Podrobné informácie k splneniu podmienok účasti sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona. Podrobné informácie k splneniu podmienok účasti sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 22.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 11:00
Miesto: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa 16.11.2021 o 10:00 hod.
Podrobné informácie sú uvedené v bode 12 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese http://josephine.proebiz.com/. Bližšie informácie ohľadne el. komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2021