Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice.

  Zadávateľ:
Gymnázium
  Predpokladaná hodnota:
2.458.312,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.11.2021
  Dátum zverejnenia:
08.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium
IČO: 00162159
Opatovská 7, 04135 Košice-Vyšné Opátske
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová
Telefón: +421 557274412
Email: riaditel@opatovska.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/506
Hlavná adresa(URL): https://gymopatke.edupage.org/?
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
LOGTRADE s.r.o. Košice
IČO: 36584452
Vozárova 1/A , 04017 Košice - Barca
Slovensko
Kontaktná osoba: František Keruľ
Telefón: +421 907225966
Email: logtrade@logtrade.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice.
Referenčné číslo: Gymn.Opatovska KE-2021-PZ-zateplenie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zateplenie obalových konštrukcií, odkvapové chodníky so zateplením základových konštrukcií, výmena okien, dverí, nový bleskozvod , výmena klampiarskych výrobkov, vnútorných parapetov, vonkajších parapetov, výmena bleskozvodu, nadmurovanie atiky.

Projektová dokumentácia vrátane neocenených výkazov výmer tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 458 312,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
45443000-4
45261000-4
45421132-8
44221000-5
31216200-5
45261900-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, Slovenská republika, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Základné údaje o stavbe, VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA:
Objekty sú situované v intraviláne mesta Košice, okres Košice IV, ku. Nižná Úvrať. Inžinierske siete a komunikácie k objektu sú vybudované a funkčné.
Pri stavebných prácach sa budú vykonávať zemne prace, len v obrysových krivkách jestvujúcich obvodových základových konštrukcii preto nie je potrebne vykonávať geologicky prieskum a overovanie tras jestvujúcich podzemných vedení
Prace sa budú vykonávať z lešenia . V priestore min. 2 m od pôdorysného rozmeru lešenia je potrebne zreteľným spôsobom oddeliť priestor (mechanickou zábranou), s umiestnením zákazu pre pohyb osôb. Pre časť zariadenia staveniska, a skladu je možne použiť priestor na parcele č. 924/1, 918/4, 915/5,918/6, 970/1. Je potrebne, po dohode s investorom, využiť pre potrebu elektrickej energie (pripojenie el. naradia a iné), potrebu vody, sociálnych zariadení pre pracovníkov a skladových priestorov jestvujúce technické zariadenia a priestory objektu. Pri prácach bude stavebný odpad prechodne uskladnený vo veľkokapacitnom kontajneri a zlikvidovaný na verejnej skládke odpadu.
Zmena stavby pred dokončením je vyvolaná spracovaním projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy spracovanej Ing. Andreou Štefankovou z 04/2017.
Na základe projektového hodnotenia sa jedná o tieto úpravy:
Zateplenie obalových konštrukcií, odkvapové chodníky so zateplením základových konštrukcií, výmena okien, dverí, nový bleskozvod , výmena klampiarskych výrobkov, vnútorných parapetov, vonkajších parapetov, výmena bleskozvodu, nadmurovanie atiky, ostáva podľa pôvodného stavebného povolenia Zmena dokončenej stavby Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, mení sa len súčiniteľ prechodu tepla otvorov:
Zníženie spotreby energie- nútené vetranie so spätným získavaním tepla
Výmena rozvodov vykurovacích trás a výmena radiátorov
Rekonštrukcia interiérového osvetlenia

OPIS KONŠTRUKCIE OBJEKTU, popis stavebných prác: Pavilón A Telocvičňa:
Železobetónový skelet v kombinácii s murovaným nosným systémom.
Strešná nosná konštrukcia tvorená priehradovými nosníkmi. Do nosnej konštrukcie strechy a objektu sa nezasahuje. Pôvodné okná sú drevené zdvojené, respektíve plastové.
Na obvodovom plášti sa vyskytujú nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočných tepelnotechnických vlastnosti deliacich stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. V čase výstavby objektu tepelnotechnické vlastnosti konštrukcii domu vyhovovali vtedy platným normám. V súčasnosti je v platnosti norma STN 73 0540-2 z roku 2013 a konštrukcie susediace s nevykurovanými priestormi a vonkajším prostredím, nevyhovujú podmienkam, ktoré sú požadovane touto normou.
Na stenách sa môžu vyskytnúť nedostatky, ktoré sa prejavujú sa zatekaním dažďovej vody do konštrukcii objektu, vznikom prasklín na vonkajšom povrchu stien.
Taktiež sú preukázané poškodenia strešnej konštrukcie, okapových plechov.
Tieto nedostatky navrhujeme odstrániť zateplením obvodových konštrukcii, výmenou vyplní otvorov . Pri návrhu sa vychádza z požiadaviek uvedených s STN 73 0540-2 z roku 2013 a to zvýšením tepelného odporu obvodového plášťa na odporúčanú hodnotu pre rekonštruované objekty.

OPIS KONŠTRUKCIE OBJEKTU, popis stavebných prác:: B Pavilón U2/4, C Pavilón U2/3, D Pavilón U2/2, E Pavilón SD/2/1, F Spojovacia chodba + učebne, G Pavilón MV2/5:
Železobetónový skelet v kombinácii s murovaným nosným systémom. Strešná nosná konštrukcia tvorená panelovým montovaným systémom. Do nosnej konštrukcie strechy a objektu sa nezasahuje.
Povodne okna sú drevené zdvojené, respektíve plastové.
Na obvodovom plášti sa vyskytujú nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočných tepelnotechnických vlastnosti deliacich stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

Projektová dokumentácia vrátane neocenených výkazov výmer tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 458 312,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, operačný program: Kvalita životného prostredia, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
2)
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO:
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO (vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov vrátane úradných prekladov (naskenované originály alebo úradne osvedčené kópie) preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia), ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu stanovenej lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2 Výzvy na predkladanie ponúk a bodu 20.1 časti A: Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky, súťažných podkladov.
UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 ZVO.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, keďže verejný obstarávateľ ich pri vyhodnocovaní nebude uplatňovať.
3)
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
4)
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6)
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením (viď bod 16.6 časti A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky, súťažných podkladov).
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je uverejnená ako
súčasť dokumentov poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) a bodu VI.3.1) Výzvy na
predkladanie ponúk. Pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD) uverejnil Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD). Pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu uverejnil ÚVO manuál - verzia 2 (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/JED%20-
%20manuál%20v2 ). Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel :GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
7)
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-kzoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html.
8)
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo s jedným úspešným uchádzačom (ďalej len zmluva). Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok:
a) po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP);
b) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP;
c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Zhotoviteľ diela je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 100 000 EUR, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2021 11:00
Miesto: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, Slovenská republika, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné avšak za možnej elektronickej účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania nebude použitá elektronická aukcia. Uvedené súvisí s epidemiologickou situáciou a obmedzením zdravotných rizík v súvislosti s epidémiou COVID-19 (Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 5956-5000/2020 zo dňa 15.04.2020).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)
K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme ELENA na adrese
https://www.e-lena.sk v lehote podľa bodu IV.2.2.
2)
Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok
účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne prostredníctvom systému ELENA vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi,
najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme ELENA.
Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme ELENA a v profile verejného obstarávateľa.
3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodu 1,2 komunikovať so záujemcami písomne v
listinnej forme.
4)
Systém ELENA automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5)
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 10 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
6)
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o
všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač bude postupovať podľa pokynov v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, súťažných podkladov.
7)
Uchádzač predloží Rozpočet výkaz výmer s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek a množstiev merných jednotiek vypracovaného v súlade s Prílohou č. 3 súťažných podkladov a oceneného na základe požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8)
V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6
písm. g) ZVO.
9)
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že lehota podľa § 56 ods.8 ZVO je 10 pracovných dní.
10)
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
11)
Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku
Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela. Poistnú zmluvu predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
12)
Táto podlimitná zákazka sa zadáva postupom podľa §112 ods. 6 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2021