II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
829.695,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.11.2021
  Dátum zverejnenia:
08.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontaktná osoba: JUDr. Veronika Drgáčová
Telefón: +421 960317681
Email: veronika.drgacova@mod.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://mosr.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434986
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434986
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Uschopnenie systému ILS/DME
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 1 - Údržbárske a opravárske služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vojenský útvar Kuchyňa
NUTS kód:
SK
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je obnovenie prevádzkyschopnosti rádionavigačného systému ILS/DME odstránením pretrvávajúcich porúch dielcov, skupín, podskupín a blokov.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50660000-9
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 829 695,00 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Dátum začatia: 01.02.2022
Dátum ukončenia: 30.11.2022
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača, ktorého vyzve na predloženie ponuky, zábezpeku ponuky
vo výške 15 000,00 EUR podľa podmienok jej zloženia, ktoré verejný obstarávateľ stanoví vo výzve na predkladanie
ponúk.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavok na cenu verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je do 30
dní odo dňa jej doručenia.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do podpisu zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia zmluvy o dielo. V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou subjektivitou, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky spoločne a nerozdielne.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií
Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť uchádzačov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti a budú vyzvaní na predloženie ponuky, preukázať splnenie osobitných podmienok plnenia zmluvného vzťahu:
1.Verejný obstarávateľ v rámci výzvy na predkladanie ponúk bude od záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti, požadovať predloženie nasledovných dokladov:
a) platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu - rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií výrobkov obranného priemyslu má zapísané VM 11) vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2019 z 14.10.2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo rovnocenný doklad vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu, alebo uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.
b) platné osvedčenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydané Úradom vojenského letectva MO SR, alebo uznané doklady vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.
2. Verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača bude požadovať vykonanie štátneho overovania kvality podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
a1) záujemca preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5
zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydaného príslušným orgánom iného členského štátu EÚ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom, prípadne iným rovnocenným dokladom;

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje vo či nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b1) záujemca preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydaného príslušným orgánom iného členského štátu EÚ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom, prípadne iným rovnocenným dokladom;

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a nedoplatky voči colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c1) záujemca preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydaného príslušným orgánom iného členského štátu EÚ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom, prípadne iným rovnocenným dokladom;

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d1) záujemca preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydaného príslušným orgánom iného členského štátu EÚ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom, prípadne iným rovnocenným dokladom;

e)je oprávnený poskytovať službu v predmete zákazky
e1) záujemca preukáže doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydaného príslušným orgánom iného členského štátu EÚ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom, prípadne iným rovnocenným dokladom;

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
f1) záujemca preukáže doloženým čestným vyhlásením alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
alebo alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydaného príslušným orgánom iného členského štátu EÚ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom, prípadne iným rovnocenným dokladom;

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
g1) preukazuje verejný obstarávateľ

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
h1) preukazuje verejný obstarávateľ.

Pozn.: Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, preto záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v písm. a1) až f1) tohto oznámenia.

Záujemca, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania.

Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa predchádzajúce odstavcu tohto oznámenia, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:
a)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené,
d)iný právoplatný rozsudok súdu.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
b) Čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa písm. a) tohto bodu oznámenia.

Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy o dielo bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom
podľa tohto oznámenia, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Neuplatňuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie ohľadne elektronickej aukcii budú súčasťou súťažných podkladov k predkladaniu ponúk, ktoré verejný obstarávateľ zašle spolu s výzvou na predkladanie ponúk iba tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 06.12.2021 09:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.12.2021 09:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V bode IV. 3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu tohto oznámenia, nemá byť uvedený dátum a čas. Verejný obstarávateľ uviedol dátum a čas, nakoľko ide o údaj, bez ktorého nie je možné odoslanie formulára. Záujemca nebude na tento dátum prihliadať.

I. KOMUNIKÁCIA
1. Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v žiadosti o účasť. Preklad a úradný preklad sa nevyžaduje len v prípade českého jazyka.
2. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
II. PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ
3. Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO.
4. Dokumenty tvoriace žiadosť o účasť predkladá záujemca v lehote na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu IV.3.4) tohto oznámenia.
5. Dokumenty tvoriace žiadosť o účasť sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
6. Záujemca predkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu III.2) PODMIENKY ÚČASTI tohto oznámenia, záujemcom sa neumožňuje predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom, nakoľko verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje postupom užšej súťaže, v rámci ktorého na predloženie ponuky sa vyzývajú iba záujemcovia, ktorí splnili podmienky účasti.
III. ODOVODNENIE NEROZDELENIA PREDMETU ZÁKAZKY
7. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti z dôvodu, že požadovanú službu, ktorá je predmetom zákazky, nie je možné považovať za samostatný predmet zákazky z dôvodu, že ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je samostatná z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska technických špecifikácií a typu zmluvného vzťahu.
IV. ĎALŠIE INFORMÁCIE A PODMIENKY
8. Toto verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk
alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a tiež ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vylúči záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodou narúšajúcu hospodársku súťaž.
10. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.11.2021