REKONŠTRUKCIA STRECHY NKP Mestský palác, Rača

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
  Predpokladaná hodnota:
191.667,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.11.2021
  Dátum zverejnenia:
04.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Rača
IČO: 00304557
Kubačova 21, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Borovský
Telefón: +421 249112465
Email: vo@raca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA STRECHY NKP Mestský palác, Rača
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Národnej kultúrnej pamiatky ev. číslo 648/0, Nám. Andreja Hlinku s názvom: REKONŠTRUKCIA STRECHY NKP Mestský palác, Rača, podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
191 667,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212350-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenská republika, Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava-Rača, Nám. A. Hlinku č. 3/6123
II.2.4) Opis obstarávania
Zámerom investora je realizovať opravu strechy na stavbe národnej kultúrnej pamiatky meštianskeho domu mestský palác, ktorá bola postavená na prelome 16. a 17. storočia. Budova je v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 648/0. Stavba sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Rača na námestí A. Hlinku č. 3/6123, podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rozsah prác je špecifikovaný v predloženom položkovom rozpočte (výkaz výmer) a v
projektovej dokumentácii, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
191 667,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona
o VO:
1. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO: uchádzač je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
2. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO: uchádzač nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
V zmysle ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklad
podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f) zákona o VO sa
vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike,
zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a písm. g) zákona o VO.
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. zákona o VO, ktorým preukáže: - uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky (práce na objektoch historických alebo chránených pamiatok) v minimálnom objeme 180 000,00 EUR (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene).Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona VO, ak takéto referencie existujú. V prípade referencií zverejnených na portáli ÚVO v Evidencii referencií verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie požaduje, aby uchádzač uviedol link resp. identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie konkrétnej podmienky účasti. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, a to predložením dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci podľa zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4. Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky pre každého záujemcu samostatne tak, aby si záujemcovia sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v bode 14 Súťažných podkladov.

5. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku na predmet zákazky.

6. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) , https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokumentpreverejneobstaravanie-602.html, alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

7. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

9. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác.

10. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, nie je obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.11.2021