Dodávka technológie ako podpora netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu

  Zadávateľ:
CARTHAGO
  Predpokladaná hodnota:
138.791,74 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2021 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.11.2021
  Dátum zverejnenia:
04.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
CARTHAGO
IČO: 50542214
Hodonínska 1817/17, 04011 Košice - mestská časť Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Igor Seman
Telefón: +421 903656425
Email: carthagomuseum@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.carthago.tech
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Muzeum
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Muzeum
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka technológie ako podpora netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka technológie pozostávajúca z troch logických celkov obrábacie stroje, zariadenia na renováciu dielov a pieskovanie.
Logický celok 1 - Obrábacie stroje - 2 kusy, vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovania výrobných komponentov, testovania a uvedenia do prevádzky,
Logický celok 2 - Zariadenia na renováciu dielov veteránov 17 kusov, vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovania výrobných komponentov, testovania a uvedenia do prevádzky,
Logický celok 3 - Pieskovanie 1 kus, vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovania výrobných komponentov, testovania a uvedenia do prevádzky,
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
138 791,74 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok 1 - Obrábacie stroje - 2 kusy
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42600000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Alejová 2, 04011 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka technológie Logický celok 1 - Obrábacie stroje - 2 kusy, vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovania výrobných komponentov, testovania a uvedenia do prevádzky, v súlade so
špecifikáciou uvedenou v časti B. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
27 181,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program IROP ŠC: 3.1, kód projektu v ITMS2014+: NFP302030G548
II.2.14) Doplňujúce informácie
- zábezpeka sa nevyžaduje;
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok 2 - Zariadenia na renováciu dielov veteránov 17 kusov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42413000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Alejová 2, 04011 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka technológie Logický celok 2 - Zariadenia na renováciu dielov veteránov 17 kusov, vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovania výrobných komponentov, testovania a uvedenia do prevádzky, v súlade so špecifikáciou uvedenou v časti B. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
58 199,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program IROP ŠC: 3.1, kód projektu v ITMS2014+: NFP302030G548
II.2.14) Doplňujúce informácie
- zábezpeka sa nevyžaduje;
Časť: 3
II.2.1) Názov
Logický celok 3 - Pieskovanie 1 kus
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43811000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Alejová 2, 04011 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka technológie Logický celok 3 - Pieskovanie 1 kus, vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovania výrobných komponentov, testovania a uvedenia do prevádzky, v súlade so
špecifikáciou uvedenou v časti B. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
53 411,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program IROP ŠC: 3.1, kód projektu v ITMS2014+: NFP302030G548
II.2.14) Doplňujúce informácie
- zábezpeka sa nevyžaduje;
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ (VOb) nie je oprávnený použiť údaje z IS VS podľa § 1 ods. 3 protibyrokratického zákona; obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO
preukazuje:
1.1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.2. doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
1.3. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
1.4. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.5. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky,
1.6.doloženým čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
1.7.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje VOb,
1.8.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje VOb.
1.9.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.10.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.11.Hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO.
VOb uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VOb musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do ZHS je účinný voči každému
verejnému obstarávateľovi. VOb pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO.
1.12.V záujme aktualizácie údajov v súlade s § 32 ods. 1 ZVO v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili nasledujúce doklady: podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v prípade, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, priloženom k pôvodnej žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov/hospodárskych subjektov.
1.13.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.6, 1.9,1.10). Doklady sa predkladajú v origin. vyhotovení v elektronickej podobe alebo zaručená konverzia podľa § 35 ods. 2 a nasl. zákona o e-governemente ale predpisov v krajine sídla uchádzača.
1.14 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej, technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (viď Príloha č. 5 k SP) alebo aplikácia JED na Profile VOb.
1.15.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2021 12:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2021 13:00
Miesto: Alejová 2, 04011 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: MUDr. Jozef Szilasi, Ing. Igor Seman, PMP
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3.Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke VOb.
4.Zmluva bude podpísaná s úspeš. uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z. ak je to
relevantné.
5.Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu zmluvy,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finan. príspevku (NFP) uzavretej VOb ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetu zákazky, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle prísluš.právnych predpisov SR a EÚ, najmä z.č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ v z.n.p. a z.č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o NFP a jej príloh vrátane VZP pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
6.VOb/objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s dodávateľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia NFP, resp. ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu VO.
7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky. Na faktúrach bude úspešný
uchádzač/dodávateľ uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu.
8.Ostatné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v SP.
9. VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
10. VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll. Prístup k zákazke v systéme EVO získa záujemca registráciou do IS EVO ak tak už neurobil skôr. Priamy a neobmedzený prístup k SP získa uchádzač na profile VOb.
Vysvetľovanie SP sa bude realizovať prostredníctvom funkcionality IS EVO. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a
záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania
takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. VOb vyžaduje predloženie určených dokumentov a dokladov ponuky
so zaručenou konverziou alebo so ZEP/KEP - podrobnosti sú v SP.
11. Ostatné informácie sú v SP.
12. Predmetné VO je obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.11.2021