Smart plán mesta Senica

  Zadávateľ:
Mesto Senica
  Predpokladaná hodnota:
999.882,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.10.2021
  Dátum zverejnenia:
04.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Senica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309974
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@cepartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://senica.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Smart plán mesta Senica
Referenčné číslo: Senica_SMART plán_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Projekt SMART plán mesta Senica sa zameriava na 3 problematické oblasti, ktoré chce mesto riešiť zavedením
moderných technologických riešení a to:
Dynamická doprava
Na kritickom dopravnom uzle v meste dochádza z dôvodu vysokej intenzity dopravy ku dopravným zápcham a kolónam, častým kolíziám a iným dopravným incidentom. Je potrebné zvýšiť priepustnosť križovatky prostredníctvom lepšieho systému riadenia svetelnej signalizácie na základe presných a aktuálnych informácií
Pre rozhodnutia v oblasti regulácie dynamickej dopravy, plánovania novej infraštruktúry, územné plánovanie a riadenie celkového rozvoja mesta chýbajú presné a aktuálne údaje o intenzite a druhu dopravy na kľúčových dopravných uzloch v meste. Nárast dopravy v meste znamená vyššie nároky na dopravnú infraštruktúru a zvýšenú záťaž pre občanov ako aj životné prostredie, preto je potreba presných a komplexných údajov o doprave čoraz naliehavejšia
Chodci patria medzi veľmi zraniteľnú skupinu účastníkov cestnej premávky a na frekventovaných komunikáciách dochádza k ich ohrozeniu najmä v prípade zníženej viditeľnosti. Je žiadúce vybudovať dostatočne účinné bezpečnostné prvky na prechodoch pre chodcov, ktoré upozornia vodičov na prítomnosť chodca na prechode.
Dochádza k nedodržiavaniu maximálnej povolenej rýchlosti v meste. Problémom sa to stáva najmä na úsekoch komunikácií pri vstupe do mesta a pri lokalitách so zvýšenou frekvenciou pohybu chodcov. Jedným z opatrení na riešenie tohto problému je inštalácia statických radarov na meranie rýchlosti.
Statická doprava
V oblasti statickej dopravy je problémom informovanie vodičov o voľných parkovacích miestach, ako aj efektívna kontrola parkovania na parkoviskách. Dostatočným informovaním vodičov či už prostredníctvom navádzacích LED panelov alebo mobilnej aplikácie sa minimalizuje zbytočné prehľadávanie parkovísk a ďalšie zahusťovanie dopravy v centre mesta.
Bezpečnosť
Mesto aktuálne nedisponuje automatizovaným videoanalytickým systémom, rozpoznávanie incidentov a priestupkov sa vykonáva priamym pozorovaním monitorov pracovníkmi dohľadového centra, čo má za následok limitované možnosti využitia kamerového systému.
Cieľom projektu je vybudovať pre Mesto Senica inteligentné riešenia využiteľné pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry - implementovať smart prvky do mesta pre riešenie vyššie uvedených oblastí.
Konkrétne vybudovanie IoT platformy a 5 modulov využívajúcich overené a dôveryhodné zariadenia a aplikácie. Vytvorené budú moduly:
Dynamická doprava
Statická doprava Bezpečnosť
Cieľ projektu bude merateľný pre každú oblasť sú určené konkrétne lokality a počty zariadení. Výsledok projektu sa bude porovnávať voči plánovaným počtom.
Dosiahnuteľný na vybudovanie IoT architektúry budú využité existujúce riešenia na trhu, čím sa aj zrýchli implementácia riešení.
Relevantný zámer vybudovať SMART reflektuje potreby mesta a identifikované nedostatky v jednotlivých oblastiach.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
999 882,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Projekt SMART plán mesta Senica sa zameriava na 3 problematické oblasti, ktoré chce mesto riešiť zavedením
moderných technologických riešení a to:
Dynamická doprava
Na kritickom dopravnom uzle v meste dochádza z dôvodu vysokej intenzity dopravy ku dopravným zápcham a kolónam, častým kolíziám a iným dopravným incidentom. Je potrebné zvýšiť priepustnosť križovatky prostredníctvom lepšieho systému riadenia svetelnej signalizácie na základe presných a aktuálnych informácií
Pre rozhodnutia v oblasti regulácie dynamickej dopravy, plánovania novej infraštruktúry, územné plánovanie a riadenie celkového rozvoja mesta chýbajú presné a aktuálne údaje o intenzite a druhu dopravy na kľúčových dopravných uzloch v meste. Nárast dopravy v meste znamená vyššie nároky na dopravnú infraštruktúru a zvýšenú záťaž pre občanov ako aj životné prostredie, preto je potreba presných a komplexných údajov o doprave čoraz naliehavejšia
Chodci patria medzi veľmi zraniteľnú skupinu účastníkov cestnej premávky a na frekventovaných komunikáciách dochádza k ich ohrozeniu najmä v prípade zníženej viditeľnosti. Je žiadúce vybudovať dostatočne účinné bezpečnostné prvky na prechodoch pre chodcov, ktoré upozornia vodičov na prítomnosť chodca na prechode.
Dochádza k nedodržiavaniu maximálnej povolenej rýchlosti v meste. Problémom sa to stáva najmä na úsekoch komunikácií pri vstupe do mesta a pri lokalitách so zvýšenou frekvenciou pohybu chodcov. Jedným z opatrení na riešenie tohto problému je inštalácia statických radarov na meranie rýchlosti.
Statická doprava
V oblasti statickej dopravy je problémom informovanie vodičov o voľných parkovacích miestach, ako aj efektívna kontrola parkovania na parkoviskách. Dostatočným informovaním vodičov či už prostredníctvom navádzacích LED panelov alebo mobilnej aplikácie sa minimalizuje zbytočné prehľadávanie parkovísk a ďalšie zahusťovanie dopravy v centre mesta.
Bezpečnosť
Mesto aktuálne nedisponuje automatizovaným videoanalytickým systémom, rozpoznávanie incidentov a priestupkov sa vykonáva priamym pozorovaním monitorov pracovníkmi dohľadového centra, čo má za následok limitované možnosti využitia kamerového systému.
Cieľom projektu je vybudovať pre Mesto Senica inteligentné riešenia využiteľné pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry - implementovať smart prvky do mesta pre riešenie vyššie uvedených oblastí.
Konkrétne vybudovanie IoT platformy a 5 modulov využívajúcich overené a dôveryhodné zariadenia a aplikácie. Vytvorené budú moduly:
Dynamická doprava
Statická doprava Bezpečnosť
Cieľ projektu bude merateľný pre každú oblasť sú určené konkrétne lokality a počty zariadení. Výsledok projektu sa bude porovnávať voči plánovaným počtom.
Dosiahnuteľný na vybudovanie IoT architektúry budú využité existujúce riešenia na trhu, čím sa aj zrýchli implementácia riešení.
Relevantný zámer vybudovať SMART reflektuje potreby mesta a identifikované nedostatky v jednotlivých oblastiach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
999 882,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII_2020_7_11_DOP-1
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2
1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu ( § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. a zákona č. 343/2015 Z.z.).

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, resp. JED. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2021 14:00
Miesto: Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 56, Bratislava 821 08
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude zrealizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa §52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s online otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.10.2021