Technická štúdia a zámer EIA - Obchvat Malokarpatského regiónu

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
309.033,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.10.2021
  Dátum zverejnenia:
04.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Gašpár
Telefón: +421 255423227
Fax: +421 255423143
Email: peter.gaspar@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): http://bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technická štúdia a zámer EIA - Obchvat Malokarpatského regiónu
Referenčné číslo: PG-NL-1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71313440-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie a zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie cestných obchvatov obcí Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra a Dubová. Cieľom štúdie je technicky, dopravne, ekonomicky a environmentálne vyhodnotiť varianty a výber najvhodnejšieho riešenia predmetných cestných prepojení. V technickej štúdii žiadame podrobne technicky zhodnotiť súlad s územnými plánmi, členitosť terénu, zastavané územia, problémové územia z hľadiska ochrany životného prostredia a dotyk s územiami Natura 2000. Zámer posudzovania a jeho kapitoly budú spracované podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
309 033,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71241000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie a zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie cestných obchvatov obcí Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra a Dubová. Cieľom štúdie je technicky, dopravne, ekonomicky a environmentálne vyhodnotiť varianty a výber najvhodnejšieho riešenia predmetných cestných prepojení. V technickej štúdii žiadame podrobne technicky zhodnotiť súlad s územnými plánmi, členitosť terénu, zastavané územia, problémové územia z hľadiska ochrany životného prostredia a dotyk s územiami Natura 2000. Zámer posudzovania a jeho kapitoly budú spracované podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
309 033,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: - Požaduje sa splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO) v znení neskorších predpisov, a to predložením nasledovných dokladov:
a)zápisom uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO alebo
b)predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o VO
- Verejný obstarávateľ požaduje oprávnenie na výkon projektovej činnosti v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
- Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v súlade s § 34 ods. 1 písm. g údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ods. 2 Zákona - Zoznam poskytnutých služieb rovnakého predmetu zákazky, t.j.:
-vypracovanie štúdie realizovateľnosti alebo vypracovanie technickej štúdie pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. a II. triedy zhotovených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s minimálnym objemom plnenia spolu 300 000,- EUR bez DPH. Súčasne z dokumentácie musí byť preukázané, že uchádzač realizoval aspoň 1 zákazku s hodnotou minimálne 100 000 EUR bez DPH.
-Vypracovanie zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle podmienok určených v prílohe č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zhotovený za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s minimálnym objemom plnenia spolu 150 000,- EUR bez DPH. Súčasne z dokumentácie musí byť preukázané, že uchádzač realizoval aspoň 1 zákazku s hodnotou minimálne 30 000 EUR bez DPH.

2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona
Uviesť menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z:
a) hlavného inžiniera projektu,
b) zodpovedného projektanta pre cestnú časť,
c) zodpovedného projektanta pre mostnú časť,
e) zodpovedného projektanta pre životné prostredie.

Na každú uvedenú pozíciu požadujeme samostatného odborníka. (Výnimkou je pozícia Hlavného inžiniera projektu, ktorý môže byť zodpovedný aj za vypracovanie cestnej časti za predpokladu splnenia podmienok účasti na danú pozíciu.)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Hlavný inžinier projektu (HIP) :
-svoju odbornosť dokladuje osvedčením o odbornej spôsobilosti autorizácie stupňa A2- Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) alebo kategórie inžinierske stavby dopravné stavby a prax v príslušnom odbore.
-predloží minimálne jeden projekt (zmluvu), v rámci ktorého vykonával hlavného inžiniera projektu, pre technickú štúdiu, štúdiu realizovateľnosti, alebo (DSZ),alebo (DÚR), alebo (DSP), alebo (DP), alebo (DRS) pre stavby ciest I. triedy, ciest II. triedy, rýchlostných ciest, alebo diaľnic, alebo zástupcu HIP za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO.

Zodpovedný projektant pre cestnú časť:
-svoju odbornosť dokladuje osvedčením o odbornej spôsobilosti autorizácie stupňa A2-Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb), alebo kategórie inžinierske stavby dopravné stavby a prax v príslušnom odbore.
-predloží minimálne jeden projekt (zmluvu), v rámci ktorej vykonával zodpovedného projektanta pre technickú štúdiu, štúdiu realizovateľnosti, alebo (DSZ),alebo (DÚR), alebo (DSP), alebo (DP), alebo (DRS) pre stavby ciest I. triedy, ciest II. triedy, rýchlostných ciest, alebo diaľnic, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO.

Zodpovedný projektant pre mostnú časť:
-svoju odbornosť dokladuje osvedčením o odbornej spôsobilosti stupňa I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb, Projektovanie inžinierskych stavieb mosty a prax v príslušnom odbore.
-predloží minimálne jeden projekt (zmluvu), v rámci ktorej vykonával zodpovedného projektanta dokumentácie mostných objektov, vypracovaných samostatne alebo ktoré boli súčasťou technickej štúdie, štúdie realizovateľnosti, alebo (DSZ),alebo (DÚR), alebo (DSP), alebo (DP), alebo (DRS) pre stavby ciest I. triedy, ciest II. triedy, rýchlostných ciest, alebo diaľnic, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO.

Špecialista na posúdenie vplyvov na životné prostredie:
-svoju odbornosť dokladuje osvedčením odbornej spôsobilosti pre posudzovanie zložiek životného prostredia v zmysle zákona č.24/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov a prax v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny a oblasti činnosti líniové stavby.
-predloží jeden projekt (zmluvu), v rámci ktorej vykonával zodpovedného riešiteľa za životné prostredie na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky sú definované v Zmluve o dielo, ktorej návrh tvorí súčasť súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2021 11:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený
svojim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo splnomocnenou osobou. Doklady požadované na
preukázanie oprávnenia osoby na účasť na otváraní ponúk v mene uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona zákona o VO. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli
podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

5. Požaduje sa zloženie zábezpeky k viazanosti ponuky vo výške 15 000 EUR. Spôsob zloženia zábezpeky je určený v súťažných podkladoch.

6. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.10.2021