Chatbot pre kraj

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
767.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.10.2021
  Dátum zverejnenia:
03.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková
Telefón: +421 949014596
Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
verejná správa
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Chatbot pre kraj
Referenčné číslo: 09771/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
72262000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je nasadiť riešenie na zber, vyhodnotenie a zobrazenie dát o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej OvZP), ich činnostiach a následné využitie týchto dát ako dátovú základňu pre fungovanie Chatbot na webových stránkach Banskobystrického samosprávneho kraja za účelom zlepšenia poskytovania služieb pre občanov a podnikateľov, ako aj zníženia administratívnej záťaže pracovníkov úradu. Ďalším dôvodom realizácie projektu je nevyhovujúci aktuálny stav prístupnosti digitálneho obsahu, jeho neprehľadnosť, náročnosť vyhľadania a získavanie údajov z iných neoficiálnych zdrojov mimo Banskobystrického samosprávneho kraja. Tiež je požadované, aby sa nasadením nástrojov v rámci tohto projektu zvýšila miera a efektivita využívania elektronických podaní a nasadením manažérskeho informačného systému sa zvýšila rýchlosť a kvalita rozhodovania na základe dát.

Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 2 Súťažných podkladov. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky týkajúce sa doplnkových služieb sa nachádzajú v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
767 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72000000-5
48000000-8
72260000-5
72263000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nasadiť riešenie na zber, vyhodnotenie a zobrazenie dát o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej OvZP), ich činnostiach a následné využitie týchto dát ako dátovú základňu pre fungovanie Chatbot na webových stránkach Banskobystrického samosprávneho kraja za účelom zlepšenia poskytovania služieb pre občanov a podnikateľov, ako aj zníženia administratívnej záťaže pracovníkov úradu. Ďalším dôvodom realizácie projektu je nevyhovujúci aktuálny stav prístupnosti digitálneho obsahu, jeho neprehľadnosť, náročnosť vyhľadania a získavanie údajov z iných neoficiálnych zdrojov mimo Banskobystrického samosprávneho kraja. Tiež je požadované, aby sa nasadením nástrojov v rámci tohto projektu zvýšila miera a efektivita využívania elektronických podaní a nasadením manažérskeho informačného systému sa zvýšila rýchlosť a kvalita rozhodovania na základe dát.

Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 2 Súťažných podkladov. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky týkajúce sa doplnkových služieb sa nachádzajú v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
767 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
78
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej ako NFP) poskytovanom zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra :
Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP
Názov projektu: Chatbot pre kraj
Kód projektu: NFP311070ANP5
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
-výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
-potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pravidlá elektronickej aukcie sú uvedené v bode 19. súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.11.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Pri otváraní ponúk bude použitý postup podľa § 52 ZVO postupom podľa § 66 ods. 7 prvá veta ZVO.Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie § 54 ZVO (použitie elektronickej aukcie) neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.10.2021