Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.390.746,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.10.2021
  Dátum zverejnenia:
03.11.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Betíková
Telefón: +421 220294495
Email: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov
Referenčné číslo: 75682-S7971/2021-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
18222000-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
FD05-1 - Na všetky ročné obdobia
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie rovnošatových súčastí (ďalej aj ako uniforma) pre určených zamestnancov obstarávateľa zhotovených podľa obrazovej a technickej špecifikácie predmetu zákazky. Uniformy sú určené na nosenie pre zamestnancov vybraných profesií obstarávateľa pri výkone ich služby v interiéri a exteriéri počas celého roka.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej obrazovej a technickej špecifikácie predmetu zákazky, tvorí obsah Prílohy č. 1 k Rámcovej dohode, časť B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 390 746,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18420000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklady/sklady zásob (ďalej ako "S", "SZ" ): SZ Bratislava, SZ Leopoldov, S ŽKV Nové Zámky, S RD Prievidza, SZ Žilina, SZ Zvolen, S ŽKV Fiľakovo, SZ Košice, SZ Prešov, SZ Humenné, SZ Poprad.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie rovnošatových súčastí (ďalej aj ako uniforma) pre určených zamestnancov obstarávateľa zhotovených podľa obrazovej a technickej špecifikácie predmetu zákazky. Uniformy sú určené na nosenie pre zamestnancov vybraných profesií obstarávateľa pri výkone ich služby v interiéri a exteriéri počas celého roka.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej obrazovej a technickej špecifikácie predmetu zákazky, tvorí obsah Prílohy č. 1 k Rámcovej dohode, časť B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 390 746,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Opcia na rovnaké ako základné množstvo a na dobu 2 roky.
Hodnota opcie je započítaná v ods. II.1.5). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Týmto verejným obstarávaním obstarávateľ ma záujem obstarať pre určených zamestnancov rovnošatové súčasti. Obstarávateľ pri príprave verejného obstarávania vychádzal z výtvarných grafických návrhov výstrojových súčastí rovnošaty pre zamestnancov obstarávateľa, ktoré získal ako výsledok verejnej obchodnej súťaže Výtvarné grafické návrhy výstrojových súčastí rovnošaty zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..
Obstarávateľom prijaté opatrenia, aby sa účasťou autora/zhotoviteľa víťazného návrhu spoločnosti OZETA NEO, a.s., Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany a autora/zhotoviteľa druhého úspešného návrhu spoločnosti Klein Design s.r.o, Štefánikova 18, 811 04 Bratislava nenarušila hospodárska súťaž vo verejnom obstarávaní:
Obstarávateľ v súlade s § 25 ods. ZVO oznamuje, že Zmluva o dielo č. 4600005529/OVS/2021 s víťazným návrhom je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a dostupná na linku https://crz.gov.sk/zmluva/5723654/ a rovnako Zmluva o dielo č. 4600005572/OVS/2021 s druhým úspešným návrhom je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a dostupná na linku https://crz.gov.sk/zmluva/5723673/
Obstarávateľ stanovil pre uchádzačov dostatočne dlhú lehotu na prípravu ponuky.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
III.1.1.1)
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO).
III.1.1.2)
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3)
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5)
V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa následovne, obstarávateľom určené, podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle:
III.1.3.1)
§ 34 ods.1 písm. a) ZVO, ktoré obstarávateľ požaduje preukázať doložením:
Zoznamu dodávok tovaru podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Zoznam dodávok tovaru vypracuje záujemca.
III.1.3.2)
§34 ods. 1 písm. m) ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy
vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov.
III.1.3.3)
Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.4)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.
III.1.3.5)
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť
kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného
kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2022 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, dodávkou tovaru v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu dodávky tovaru v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
III.1.3.6)
Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka
osoby záujemcu.
III.1.3.7)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu III.1.3.1):
Uchádzač preukáže predložením Zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky napr. blúzy a/alebo nohavice a/alebo sukne a/alebo saká a/alebo náplecníky, uskutočnené v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej minimálnej hodnote 1 500 000,00 EUR bez DPH spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP Zoznam dodávok tovaru. V prípade, že bola dodávka tovaru len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie uskutočnil dodávku uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO.
V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodávky
tovaru (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako
rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávky tovaru, ktorá bola
realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
k bodu III.1.3.2):
§34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZVO):
Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil bezodplatne 1 kus vzorky vybranej rovnošatovej súčasti číselne označenej a veľkostne špecifikovanej v Tabuľke č. 2 Zoznam vzoriek rovnošatových súčasti, ktoré obstarávateľ vyžaduje predložiť od uchádzača ako súčasť jeho ponuky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov, bod 24.POKYNY NA PREDLOŽENIE VZORIEK.

§34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO):
2.1.)
Originál alebo úradne osvedčená kópia materiálového listu ku všetkým použitým materiálom, vystavené výrobcom/cami materiálov, v ktorých sú uvedené technické parametre materiálov, a ktoré potvrdzujú zdravotnú nezávadnosť použitých materiálov (certifikát OEKO-TEX Standard 100). Materiálové listy musia byť potvrdené výrobcom/cami materiálu s uvedením obchodného mena, sídla, pečiatky a podpisu výrobcu/cov materiálu.
Súčasťou materiálového listu musí byť aj vzorka materiálu v rozmere A4.
2.2.)
Kópia platného certifikátu OEKO-TEX CERTIFICATE v rozsahu OEKO-TEX Standard 100 k materiálom, vydaného akreditovaným orgánom oprávneným vydávať tento typ certifikátu na území EÚ.
2.3.)
Kópia platného certifikátu WOOLMARK CERTIFICATE k materiálom, vydaného akreditovaným orgánom oprávneným vydávať tento typ certifikátu na území EÚ.

Obstarávateľ požaduje predložiť doklady uvedené v tomto bode v ponuke spolu so vzorkou.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov, bod 24.POKYNY NA PREDLOŽENIE VZORIEK.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 50 000,00 EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchod. zák. alebo Občian.zák., resp. podľa
právnych predpis. platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny
dodávateľov bude obstarávateľ. prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu
subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluv. podm. a riadneho
plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení
zmluvy príp. vymáhania záväzkov, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre
všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastup. združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných práv. úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia
ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľ. vzniknuté pri realizácií predmetu zákazky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava 3.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť uchádzačov, ktorí predložia ponuky v lehote na predkladanie ponúk je z dôvodu konania e-aukcie vylúčená. Otvárania ponúk sa zúčastnia len členovia komisie na vyhodnotenie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)
Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods. 6 ZVO.
Obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53 ZVO.
VI.3.2)
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre
verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu
záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.3)
Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4)
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5)
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.6)
Doručovanie podaní-v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7)
Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postup.
VI.3.8)
Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k
prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434460.
Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k
predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434460.
VI.3.9)
Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.10.2021