Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom palivových kariet pre ÚV SR

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
402.199,57 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.10.2021
  Dátum zverejnenia:
02.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Hajko Remeňová
Telefón: +421 220925765
Fax: +421 0000000
Email: renata.remenova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234
Hlavná adresa(URL): https://www.vlada.gov.sk//
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom palivových kariet pre ÚV SR
Referenčné číslo: 5945/2021/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
09100000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet na čerpacích staniciach a to najmä na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika a doplnkových služieb ako umývanie a vysávanie osobných motorových vozidiel. Verejný obstarávateľ počas platnosti rámcovej dohody bude nakupovať pohonné hmoty uvedené na stránke Štatistického úradu SR, tzn. motorovú naftu (nie prémiový produkt), benzín natural 95 oktánový a benzín natural 100 oktánový.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
402 199,57 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09134100-8
09132100-4
30163100-0
24316000-2
24951310-1
24951311-8
24951120-2
09211630-6
39831500-1
22450000-9
50112300-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Najmä: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet na čerpacích staniciach a to najmä na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika a doplnkových služieb ako umývanie a vysávanie osobných motorových vozidiel. Verejný obstarávateľ počas platnosti rámcovej dohody bude nakupovať pohonné hmoty uvedené na stránke Štatistického úradu SR, tzn. motorovú naftu (nie prémiový produkt), benzín natural 95 oktánový a benzín natural 100 oktánový.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Výška zľavy v % na jeden liter bezolovnatého automobilového benzínu
Relatívna váha: 66
Názov: Výška zľavy v % na jeden liter motorovej nafty podľa normy
Relatívna váha: 29
Názov: Výška zľavy v % z Ponukového cenníka uchádzača
Relatívna váha: 5
II.2.6) Odhadovaná hodnota
402 199,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ uchádzač nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov ich splnenie preukáže nasledovne:
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) až e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V prípade preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn. že ak uchádzač vo svojej ponuke nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na jeho vydanie. V tomto prípade musí uchádzač ako súčasť ponuky vyplniť príslušný formulár potrebný pre získanie predmetného dokumentu, ktorý musí byť podpísaný EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke.
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov musia obsahovať:
a)ak ide o fyzickú osobu
1.meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo
zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3.štátne občianstvo,
4.pohlavie,
5.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
b)ak ide o právnickú osobu
1.obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná;
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 15 000,00 eur (slovom: pätnásť tisíc eur)
Bližšie informácie sú uvedené v bode 15. časti A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.11.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2021 11:00
Miesto: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID19 verejný obstarávateľ nebude uskutočňovať verejné otváranie ponúk v sídle verejného obstarávateľa, ale prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém ERANET automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná verejná súťaž).
2.Uchádzač predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
3.V zmysle § 20 ods. 2 ZoVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii:
a)Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://vlada.eranet.sk. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://vlada.eranet.sk. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
b) Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na webovej adrese: https://nsat.eranet.sk v časti MANUÁL a PODMIENKY.
4.Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
5.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom v bode III. 1.1) a III. 1.3) tohto oznámenia a v časti E. súťažných podkladov Jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt je v rámci časti IV. JED-u "Podmienky účasti" oprávnený vyplniť len oddiel "alfa".
6.Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti u uchádzača, ktorého ponuka sa v rámci návrhov na plnenie kritérií umiestnila na prvom mieste v poradí, t.j. uchádzača, ktorý sa v rámci súťaže umiestnil na prvom mieste; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
7.Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
8.Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods.6 písm. g) ZoVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo
záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.
9.V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši vyčlenené finančne prostriedky (PHZ), verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo danú ponuku neprijať.
10.Predmetné verejné obstarávanie je zeleným obstarávaním.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2021