OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Štefana Fidlíka (pozemku E-KN p.č. 3119, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 166 m2 , vedenom na liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Štefana Fidlíka (pozemku E-KN p.č. 3119, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 166 m2 , vedenom na liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Michalovce
Adresa: Nám. osloboditeľov
07101 Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Michalovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa