SD/22509 Rekonštrukcia plynovodov Iža – stred

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: SD/22509 Rekonštrukcia plynovodov Iža – stred
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.7.2024 13:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Plátennícka
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Iža
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk, telefonickej žiadosti príp. môžu byť zaslané priamo vyhlasovateľom tým navrhovateľom, ktorí v minulosti realizovali obdobný predmet obchodnej verejnej súťaže v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.