10/2024 prenájom pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava- Ružinov, okres Bratislava II, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 9193/436

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 10/2024 prenájom pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava- Ružinov, okres Bratislava II, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 9193/436
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 25,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 13:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Verejné prístavy, a. s.
Adresa: Prístavná 10
82109 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa