Inšpekčná činnosť zabezpečovaná oprávnenou právnickou osobou (OPO)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Inšpekčná činnosť zabezpečovaná oprávnenou právnickou osobou (OPO)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 26.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Plátennícka
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: martin.lacko@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.