Príprava plochy a osadenie unimobunky pri Dielni elektrikárov v RD Košice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Príprava plochy a osadenie unimobunky pri Dielni elektrikárov v RD Košice
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky v Rušňovom depe Košice je pre navrhovateľov povinná. Účelom obhliadky je, aby si navrhovatelia priamo na mieste upresnili rozsah prác a získali informácie potrebné na vypracovanie návrhu. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.05.2024 o 10:00 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Rušňové depo Košice, Pri bitúnku 2 - Vrátnica č. 1. Účasť na obhliadke je potrebné potvrdiť e-mailom na adrese: komarova.jaroslava@slovakrail.sk a v kópii na hirschnerova.nadezda@slovakrail.sk, najneskôr do 24.05.2024 do 12:00 h. Obhliadky sa môže zúčastniť navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená osoba navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z výberového konania, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnení navrhovatelia budú zapísaní do prezenčnej listiny, na základe ktorej bude kontrolované splnenie podmienky účasti v tomto výberovom konaní.