7/2024 prenájom nebytového priestoru- kancelárie č. 227 o výmere 13,52 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 7/2024 prenájom nebytového priestoru- kancelárie č. 227 o výmere 13,52 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 14,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Verejné prístavy, a. s.
Adresa: Prístavná 10
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa