OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Nad Laborcom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Nad Laborcom
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Michalovce
Adresa: Nám. osloboditeľov
07101 Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Michalovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Pozemok C-KN p.č. 907/119, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 17 m2.