5/2024 prenájom časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava- Ružinov, okres Bratislava II, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 9186/26, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 120 m²

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 5/2024 prenájom časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava- Ružinov, okres Bratislava II, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 9186/26, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 120 m²
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 5,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Verejné prístavy, a. s.
Adresa: Prístavná 10
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa