Zapojenie plynovej sondy Záhorská Ves 7

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zapojenie plynovej sondy Záhorská Ves 7
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Záhorská Ves
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 26.04.2024 na e-mailovú adresu: https://nafta.1803sw.com/ , prejavia záujem o účasť v súťaži. Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Ing. Jaroslav Kuník) najneskôr do 06.05.2024. Obhliadka miesta realizácie stavby je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 22.-26.04.2024 so začiatkom o 10:00 hod.