Výmena GU v prevádzke PZZP 2024 - ZS2 – Zhotoviteľ (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 12.02.2024 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 12.02.2023 do 12:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi bude po vzájomnej dohode. Martin Petráš, tel.: +421 918 428 737, e-mail: martin.petras@nafta.sk)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena GU v prevádzke PZZP 2024 - ZS2 – Zhotoviteľ (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 12.02.2024 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 12.02.2023 do 12:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi bude po vzájomnej dohode. Martin Petráš, tel.: +421 918 428 737, e-mail: martin.petras@nafta.sk)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Plavecký Štvrtok, Jakubov