Bezpečnostný systém na sondy PZZP a Obnova produkčných krížov 2024 - Úprava ramien sond (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 12.02.2024 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 14.02.2024 do 12:00 hod.); (Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je po vzájomnej dohode. Kontaktná osoba: Martin Petráš, martin.petras@nafta.sk; mob. +421 918 428 737. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu.)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezpečnostný systém na sondy PZZP a Obnova produkčných krížov 2024 - Úprava ramien sond (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 12.02.2024 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 14.02.2024 do 12:00 hod.); (Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je po vzájomnej dohode. Kontaktná osoba: Martin Petráš, martin.petras@nafta.sk; mob. +421 918 428 737. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu.)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Plavecký Štvrtok, Láb