Prenájom nebytového priestoru - garážového bloku č. 3, o výmere 185,5 m2, nachádzajúceho sa v stavbe - garážovej hale so súpisným číslom 4069, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/10, o výmere 2645 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 01.01.2024)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytového priestoru - garážového bloku č. 3, o výmere 185,5 m2, nachádzajúceho sa v stavbe - garážovej hale so súpisným číslom 4069, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/10, o výmere 2645 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 01.01.2024)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 18,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 13:00
Vyhlásenie: 30.10.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Komárno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa