Prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 127 o výmere 13,52 m2, kancelária č. 128 o výmere 34,38 m2, kancelária č. 129 o výmere 28,19 m2, kancelária č. 130 o výmere 24,31 m2, kuchynka č. 131 o výmere 4,88 m2, WC č. 132 o výmere 1,84 m2 a recepcia o výmere 27,80 m2, spolu o výmere 134,92 m2, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava-Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 127 o výmere 13,52 m2, kancelária č. 128 o výmere 34,38 m2, kancelária č. 129 o výmere 28,19 m2, kancelária č. 130 o výmere 24,31 m2, kuchynka č. 131 o výmere 4,88 m2, WC č. 132 o výmere 1,84 m2 a recepcia o výmere 27,80 m2, spolu o výmere 134,92 m2, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava-Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 13,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.8.2024 13:00
Vyhlásenie: 17.5.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa