Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“
Kód zákazky: BB/05/2024_Technický dozor
Kód oznámenia: 16811 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71315300-2
Ostatné CPV: 71520000-9
71521000-6
Predpokladaná hodnota: 250 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.8.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BB - TRADE, s.r.o.
Adresa: Areál prekladisko Haniska
04066 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Areál prekladisko Haniska Košice 04066 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky s názvom „Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ je poskytnutie technického dozoru na stavbe s názvom „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ podľa spracovanej projektovej dokumentácie v členní podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytovaní služieb technického dozoru na stavbe. Súčasťou poskytovaných služieb bude aj kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. Zároveň úspešný hospodársky subjekt bude povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre kolaudáciu stavby zadávateľovi, resp. objednávateľovi a dodávateľovi stavby. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1297866
1. Základné údaje
 • Organizácia: BB - TRADE, s.r.o. (ID: 81219)
 • Zákazka: Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ (ID: 510437)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: a487b13b-a018-4bd1-bcc9-ba9350130a06
 • Identifikátor verzie oznámenia: 22085206-09e2-4d11-9e19-01d8d1a98853
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: BB - TRADE, s.r.o.
 • IČO: 31725376
 • DIČ: 2021236525
 • Adresa
 • Ulica: Areál prekladisko Haniska
 • Číslo: -
 • Mesto: Košice
 • PSČ: 04066
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
 • E-mail: bbtrade@p-m.sk
 • Telefónne číslo: +421949885855
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (BB - TRADE, s.r.o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú verejným obstarávateľom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21614
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: BB/05/2024_Technický dozor
 • Názov: Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“
 • Opis: Predmetom zákazky s názvom „Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ je poskytnutie technického dozoru na stavbe s názvom „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ podľa spracovanej projektovej dokumentácie v členní podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytovaní služieb technického dozoru na stavbe. Súčasťou poskytovaných služieb bude aj kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. Zároveň úspešný hospodársky subjekt bude povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre kolaudáciu stavby zadávateľovi, resp. objednávateľovi a dodávateľovi stavby. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 250 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71520000, 71521000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Areál prekladiska Interport v Haniske
 • Mesto: Košice
 • PSČ: 040 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Hospodársky subjekt preukazuje splnenie tejto podmienky účasti jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Ak hospodársky subjekt má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; Hospodársky subjekt preukazuje splnenie tejto podmienky účasti jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Ak hospodársky subjekt má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Hospodársky subjekt preukazuje splnenie tejto podmienky účasti jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Ak hospodársky subjekt má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Hospodársky subjekt preukazuje splnenie tejto podmienky účasti jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Ak hospodársky subjekt má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Hospodársky subjekt preukazuje splnenie tejto podmienky účasti jedným z nasledovných spôsobov: 1. (e)doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. (f) doloženým čestným vyhlásením 3. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Ak hospodársky subjekt má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. V postupe zadávania tejto zákazky sa neaplikuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom znení, ale len niektoré ustanovenia tohto zákona, ktoré sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch. 2. Spoločnosť BB - TRADE, s.r.o. nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a aktuálne nespĺňa ani definíciu dotovaného subjektu v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v Kapitole A.2 Podmienky účasti. 4. Zadávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE 2.3 s využitím všetkých jeho funkcionalít. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v systéme JOSEPHINE, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Hospodársky subjekt predkladá ponuku elektronicky v systéme JOSEPHINE. Podrobné informácie o systéme JOSEPHINE určených pre prácu s týmto systémom nájdete na https://josephine.proebiz.com/sk/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným hospodárskym subjektom. 5. Zadávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 14.000 EUR. Podrobnosti o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v Kapitole A.1 v bode 17. 6. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 6 mesiacov odo dňa plynutia prvotnej lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 08.02.2025.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: BB/05/2024_Technický dozor
 • Názov : Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“
 • Opis: Predmetom zákazky s názvom „Technický dozor na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ je poskytnutie technického dozoru na stavbe s názvom „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ podľa spracovanej projektovej dokumentácie v členní podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytovaní služieb technického dozoru na stavbe. Súčasťou poskytovaných služieb bude aj kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. Zároveň úspešný hospodársky subjekt bude povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre kolaudáciu stavby zadávateľovi, resp. objednávateľovi a dodávateľovi stavby. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 250 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71520000, 71521000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Areál prekladiska Interport v Haniske
 • Mesto: Košice
 • PSČ: 040 66
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Zoznam odborníkov
 • Opis podmienky účasti: Zoznam odborníkov navrhovaných na poskytnutie služby v zmysle Prílohy č. 9 súťažných podkladov. Požaduje sa, aby hospodársky subjekt v rámci tohto zoznamu uviedol údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy: i. Vedúci technický dozor (odborník č. 1) ii. Zástupca vedúceho technického dozoru (odborník č. 2) iii. Autorizovaný geodet (odborník č. 3) iv. Autorizovaný bezpečnostný technik (odborník č. 4) v. Technický dozor – železničný zvršok a spodok (odborník č. 5) vi. Technický dozor – pozemné komunikácie (odborník č. 6) vii. Technický dozor – zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave, silnoprúd (odborník č. 7) Kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je uvedené v súťažných podkladoch v Kapitole A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. najnižšia celková cena za poskytnutie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Zadávateľ uzatvorí s jediným hospodárskym subjektom Zmluvu o poskytovaní služieb technického dozoru na stavbe podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok poskytnutia predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Kapitolu B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov. 2. Úspešný hospodársky subjekt je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr ku dňu uzavretia zmlúv (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“ v príslušnom gramatickom tvare) vrátane prípadných subdodávateľov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.08.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.08.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Zadávateľ on-line sprístupní ponuky prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, a to všetkým hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváraním ponúk predložených elektronickou formou / elektronickým spôsobom prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3 (ďalej ako "JOSEPHINE") sa rozumie ich sprístupnenie. Zadávateľ on-line sprístupní ponuky prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, a to všetkým hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zadávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 14.000,00 EUR. Podrobnosti o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v Kapitole A.1 v bode 17.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/57690/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510437
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE 2.3
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)