CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“ – zhotovenie stavby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“ – zhotovenie stavby
Kód zákazky: 879
Kód oznámenia: 16615 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45252127-4
Predpokladaná hodnota: 290 055,03 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV, v zmysle projektovej dokumentácie s výkazom výmer, ktorá bola spracovaná v 12/2023 spoločnosťou Proinst s.r.o., Kukučínova 23, Košice a návrhu Zmluvy o dielo. Objekt ČOV sa nachádza asi 100 m juhozápadne od obce Vyšné Nemecké a je tvorený technologickými zariadeniami ČOV, prevádzkovou budovou a oplotením. ČOV Vyšné Nemecké – súčasný stav Čistenie odpadových vôd z CHP Vyšné Nemecké prebieha biologickým spôsobom v kontajnerovej ČOV typu BCTS20, ktorá je navrhnutá ako samostatná čistiaca jednotka. Ide o mechanicko-biologickú jednotku s aktiváciou a dlhodobou stabilizáciou kalu. Splaškové vody do ČOV sú dopravované splaškovým kanalizačným potrubím DN 150. Vyčistená voda následne gravitačne odteká do recipientu. ČOV Vyšné Nemecké – navrhovaný stav Navrhnuté technologické riešenie je založené na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch. ČOV bude doplnená o ručne stierané hrablice, rozdeľovací objekt, dvojicu kontajnerových ČOV typu BCTS25, nový merný objekt a elektrický rozvádzač, ktorý bude slúžiť k riadeniu celej ČOV. Celý proces je navrhnutý v automatickom riadení. Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je aj rekonštrukcia prevádzkovej budovy a oplotenia. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácií stavby „CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1299060
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“ – zhotovenie stavby (ID: 510948)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: silvia.vaclavik@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421249234335
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 879
 • Názov: CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“ – zhotovenie stavby
 • Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie stavby CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV, v zmysle projektovej dokumentácie s výkazom výmer, ktorá bola spracovaná v 12/2023 spoločnosťou Proinst s.r.o., Kukučínova 23, Košice a návrhu Zmluvy o dielo. Objekt ČOV sa nachádza asi 100 m juhozápadne od obce Vyšné Nemecké a je tvorený technologickými zariadeniami ČOV, prevádzkovou budovou a oplotením. ČOV Vyšné Nemecké – súčasný stav Čistenie odpadových vôd z CHP Vyšné Nemecké prebieha biologickým spôsobom v kontajnerovej ČOV typu BCTS20, ktorá je navrhnutá ako samostatná čistiaca jednotka. Ide o mechanicko-biologickú jednotku s aktiváciou a dlhodobou stabilizáciou kalu. Splaškové vody do ČOV sú dopravované splaškovým kanalizačným potrubím DN 150. Vyčistená voda následne gravitačne odteká do recipientu. ČOV Vyšné Nemecké – navrhovaný stav Navrhnuté technologické riešenie je založené na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch. ČOV bude doplnená o ručne stierané hrablice, rozdeľovací objekt, dvojicu kontajnerových ČOV typu BCTS25, nový merný objekt a elektrický rozvádzač, ktorý bude slúžiť k riadeniu celej ČOV. Celý proces je navrhnutý v automatickom riadení. Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je aj rekonštrukcia prevádzkovej budovy a oplotenia. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácií stavby „CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 290 055.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45300000, 45332000, 45410000, 45442100, 45421132, 45342000
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky si verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača), § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača. Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí. b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“ – zhotovenie stavby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 879
 • Názov : CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“ – zhotovenie stavby
 • Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie stavby CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV, v zmysle projektovej dokumentácie s výkazom výmer, ktorá bola spracovaná v 12/2023 spoločnosťou Proinst s.r.o., Kukučínova 23, Košice a návrhu Zmluvy o dielo. Objekt ČOV sa nachádza asi 100 m juhozápadne od obce Vyšné Nemecké a je tvorený technologickými zariadeniami ČOV, prevádzkovou budovou a oplotením. ČOV Vyšné Nemecké – súčasný stav Čistenie odpadových vôd z CHP Vyšné Nemecké prebieha biologickým spôsobom v kontajnerovej ČOV typu BCTS20, ktorá je navrhnutá ako samostatná čistiaca jednotka. Ide o mechanicko-biologickú jednotku s aktiváciou a dlhodobou stabilizáciou kalu. Splaškové vody do ČOV sú dopravované splaškovým kanalizačným potrubím DN 150. Vyčistená voda následne gravitačne odteká do recipientu. ČOV Vyšné Nemecké – navrhovaný stav Navrhnuté technologické riešenie je založené na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch. ČOV bude doplnená o ručne stierané hrablice, rozdeľovací objekt, dvojicu kontajnerových ČOV typu BCTS25, nový merný objekt a elektrický rozvádzač, ktorý bude slúžiť k riadeniu celej ČOV. Celý proces je navrhnutý v automatickom riadení. Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je aj rekonštrukcia prevádzkovej budovy a oplotenia. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácií stavby „CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia ČOV“.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45300000, 45332000, 45410000, 45442100, 45421132, 45342000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: PCÚ Vyšné Nemecké
 • Ulica: Hraničný priechod Vyšné Nemecké
 • Mesto: Krčava
 • PSČ: 072 51
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží Osvedčenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho o vykonanej odbornej skúške vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním „pozemné stavby“ podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to konkrétne osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho pri realizácii predmetu zákazky. Pre potreby tohto verejného obstarávania postačí predložiť fotokópiu tohto dokladu. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. V deň odovzdania a prevzatia staveniska, predloží úspešný uchádzač, kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510948
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510948
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)