Výmena výplní otvorov – mesto Topoľčany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena výplní otvorov – mesto Topoľčany
Kód zákazky: 11/2024
Kód oznámenia: 16616 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 88 203,83 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 16:30
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Topoľčany
Adresa: Nám. M. R. Štefánika
95501 Topoľčany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nám. M. R. Štefánika Topoľčany 95501 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je: - vyvesenie drevených okenných a dverných krídiel, vybúranie drevených rámov, - demontáž kovových výplní otvorov, - demontáž parapetov, - demontáž obloženia stien, - dodanie a montáž plastových výplní otvorov, - doteplenie konštrukcií extrudovaným polystyrénom, - vyrovnanie povrchov, začistenie omietok okolo okien, zhotovenie vonkajších omietok, - dodanie a montáž oplechovania vonkajších a vnútorných plastových parapetov, - maľby. Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou a ich prílohách.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Topoľčany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1296721
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Topoľčany (ID: 93100)
 • Zákazka: Výmena výplní otvorov – mesto Topoľčany (ID: 509812)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Topoľčany
 • IČO: 00311162
 • DIČ: 2021248537
 • Adresa
 • Ulica: Nám. M. R. Štefánika
 • Číslo: 1
 • Mesto: Topoľčany
 • PSČ: 95501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: radoslav.bazala@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421910963191
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4623
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 11/2024
 • Názov: Výmena výplní otvorov – mesto Topoľčany
 • Opis: Predmetom zákazky je: - vyvesenie drevených okenných a dverných krídiel, vybúranie drevených rámov, - demontáž kovových výplní otvorov, - demontáž parapetov, - demontáž obloženia stien, - dodanie a montáž plastových výplní otvorov, - doteplenie konštrukcií extrudovaným polystyrénom, - vyrovnanie povrchov, začistenie omietok okolo okien, zhotovenie vonkajších omietok, - dodanie a montáž oplechovania vonkajších a vnútorných plastových parapetov, - maľby. Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 88 203.83
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž okien
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Topoľčany
 • PSČ: 955 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Dom smútku Malé Bedzany, bývalá ZŠ Gagarinova v Topoľčanoch, Stolnotenisová hala v Topoľčanoch, Spoločenské centrum východ v Topoľčanoch
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti predmetu zákazky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výmena výplní otvorov – mesto Topoľčany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 11/2024
 • Názov : Výmena výplní otvorov – mesto Topoľčany
 • Opis: Predmetom zákazky je: - vyvesenie drevených okenných a dverných krídiel, vybúranie drevených rámov, - demontáž kovových výplní otvorov, - demontáž parapetov, - demontáž obloženia stien, - dodanie a montáž plastových výplní otvorov, - doteplenie konštrukcií extrudovaným polystyrénom, - vyrovnanie povrchov, začistenie omietok okolo okien, zhotovenie vonkajších omietok, - dodanie a montáž oplechovania vonkajších a vnútorných plastových parapetov, - maľby. Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 88 203.83
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž okien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Preukázanie skúsenosti s uskutočnením rovnakých alebo obdobných plnení ako je predmet zákazky v nasledovnom rozsahu: - za predchádzajúcich päť rokov od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk uchádzač musel poskytnúť rovnaké alebo obdobné plnenia ako je predmet zákazky (za rovnaké alebo obdobné plnenie bude považovaná demontáž a montáž okien), pričom hodnota aspoň jedného vykonaného plnenia musí byť najmenej vo výške 40 000,00 EUR bez DPH a sumárna hodnota poskytnutých plnení musí byť najmenej vo výške 80 000,00 EUR bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak by bola prijatá ponuka uchádzača - skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ za účelom riadneho plnenia zmluvy požaduje, aby účastníci tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka, z ktorej bude vyplývať, že účastníci tejto dohody zodpovedajú spoločne a nerozdielne za plnenie svojich záväzkov, ktorých plnenie je potrebné k dosiahnutiu dojednaného účelu, ktorým je riadne a včasné plnenie zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 16:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 16:45
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: elektronicky
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509812
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/509812
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)