PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok – opakovaná súťaž

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok – opakovaná súťaž
Kód zákazky: 6905/2024
Kód oznámenia: 16612 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71000000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Ružomberok
Adresa: Nám. A. Hlinku
03401 Ružomberok
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Nám. A. Hlinku Ružomberok 03401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vyhotovenie jednostupňového projektu v podrobnostiach realizačného projektu pre budovu Mestského úradu – kultúrna pamiatka - v takom rozsahu a obsahu, aby bola podkladom pre ohlásenie stavby a pre samotnú realizáciu stavebných prác uvedených nižšie. Súčasťou projektu musí byť výkaz výmer vrátane rozpočtu vhodného pre realizáciu a verejné obstarávanie. Žiadame o spracovanie: 5 sád, 1 rozpočet a výkaz výmer v papierovej forme a 1 x PD na elektronickom nosiči vrátane rozpočtu a výkazu výmer. Pred začatím prác nutná obhliadka miesta, vyhotovenie vstupných podkladov, posúdenie a skreslenie jestvujúceho stavu. Požadovaný rozsah projektového riešenia na nasledovné práce: - Zabezpečenie vstupných podkladov vrátane zamerania a skreslenia jestvujúceho stavu. Medzi podkladmi poskytujeme aj výkresy v PDF a DWG z roku 2023. Avšak chápeme že realizátor projektu bude potrebovať špecifické informácie, ktoré z výkresov nie sú známe a bude potrebné ich domerať. - Vypracovanie PD v rozsahu pre ohlásenie stavby, verejné obstarávanie a realizáciu stavby. - Vypracovanie rozpočtových nákladov stavby (kontrólny rozpočet a výkaz výmer) pre verejné obstarávanie a výber dodávateľa stavby. - Podkladom je aj tepelno technický audit budovy a Projekt by mal riešiť zateplenie stropu budovy v podstrešnom priestore, zateplenie stien veľkej zasadačky z interiéru, tak aby bol zachovaný historický ráz budovy. Rekonštrukcia kotolne ktorá bude zahŕňať výmenu plynových kotlov, ventilov, výmenu vykurovacích telies vyregulovanie vykurovacieho systému a doplnenie plynového tepelného čerpadla. - Zníženie energetickej náročnosti by malo priniesť aj inštalácia fotovoltiky s výkonom 15kV a taktiež zabezpečiť komfort a vhodnejšie pracovné prostredie v priestoroch suterénu (sociálne oddelenie) kde je v letných mesiacoch zima. - V budove boli menené niektoré svietidlá za energeticky nenáročnejšie, audit navrhuje výmenu všetkých svietidiel v budove. - Klientské centrum v átriu trápi viacero problémov, zatekanie strechy, stály prievan a prehrievanie priestoru v letných slnečných dňoch. Všeobecné požiadavky na riešenie PD: - Objednávateľ necháva na posúdení projektantom, rozsah stavebných úprav aj stavebno-technické riešenie. - Zaznačenie jestvujúcich inžinierskych sietí a vyznačenie bodu napojenia na týkajúce sa siete, v prípade potreby projekt prekládky siete ktorá by predstavovala prekážku. - Použité technické riešenia a materiály by mali byť dostatočne kvalitné avšak trhovo a cenovo dostupné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené Vo výzve na predkladanie ponúk č. 11/2024 a jej prílohách

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298937
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Ružomberok (ID: 42832)
 • Zákazka: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok – opakovaná súťaž (ID: 510914)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Ružomberok
 • IČO: 00315737
 • DIČ: 2021339265
 • Adresa
 • Ulica: Nám. A. Hlinku
 • Číslo: 1
 • Mesto: Ružomberok
 • PSČ: 03401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: golcakova@ruzomberok.sk
 • Telefónne číslo: +421444314417
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Ružomberok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4991
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 6905/2024
 • Názov: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok – opakovaná súťaž
 • Opis: Predmetom zákazky je vyhotovenie jednostupňového projektu v podrobnostiach realizačného projektu pre budovu Mestského úradu – kultúrna pamiatka - v takom rozsahu a obsahu, aby bola podkladom pre ohlásenie stavby a pre samotnú realizáciu stavebných prác uvedených nižšie. Súčasťou projektu musí byť výkaz výmer vrátane rozpočtu vhodného pre realizáciu a verejné obstarávanie. Žiadame o spracovanie: 5 sád, 1 rozpočet a výkaz výmer v papierovej forme a 1 x PD na elektronickom nosiči vrátane rozpočtu a výkazu výmer. Pred začatím prác nutná obhliadka miesta, vyhotovenie vstupných podkladov, posúdenie a skreslenie jestvujúceho stavu. Požadovaný rozsah projektového riešenia na nasledovné práce: - Zabezpečenie vstupných podkladov vrátane zamerania a skreslenia jestvujúceho stavu. Medzi podkladmi poskytujeme aj výkresy v PDF a DWG z roku 2023. Avšak chápeme že realizátor projektu bude potrebovať špecifické informácie, ktoré z výkresov nie sú známe a bude potrebné ich domerať. - Vypracovanie PD v rozsahu pre ohlásenie stavby, verejné obstarávanie a realizáciu stavby. - Vypracovanie rozpočtových nákladov stavby (kontrólny rozpočet a výkaz výmer) pre verejné obstarávanie a výber dodávateľa stavby. - Podkladom je aj tepelno technický audit budovy a Projekt by mal riešiť zateplenie stropu budovy v podstrešnom priestore, zateplenie stien veľkej zasadačky z interiéru, tak aby bol zachovaný historický ráz budovy. Rekonštrukcia kotolne ktorá bude zahŕňať výmenu plynových kotlov, ventilov, výmenu vykurovacích telies vyregulovanie vykurovacieho systému a doplnenie plynového tepelného čerpadla. - Zníženie energetickej náročnosti by malo priniesť aj inštalácia fotovoltiky s výkonom 15kV a taktiež zabezpečiť komfort a vhodnejšie pracovné prostredie v priestoroch suterénu (sociálne oddelenie) kde je v letných mesiacoch zima. - V budove boli menené niektoré svietidlá za energeticky nenáročnejšie, audit navrhuje výmenu všetkých svietidiel v budove. - Klientské centrum v átriu trápi viacero problémov, zatekanie strechy, stály prievan a prehrievanie priestoru v letných slnečných dňoch. Všeobecné požiadavky na riešenie PD: - Objednávateľ necháva na posúdení projektantom, rozsah stavebných úprav aj stavebno-technické riešenie. - Zaznačenie jestvujúcich inžinierskych sietí a vyznačenie bodu napojenia na týkajúce sa siete, v prípade potreby projekt prekládky siete ktorá by predstavovala prekážku. - Použité technické riešenia a materiály by mali byť dostatočne kvalitné avšak trhovo a cenovo dostupné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené Vo výzve na predkladanie ponúk č. 11/2024 a jej prílohách
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: A. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač nie je povinný predkladať doklad o oprávnení uskutočňovať služby, verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám z verejne dostupnej databázy. (Obchodný alebo v Živnostenský register, formou náhľadu do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) alebo v inom informačnom systéme verejnej správy - portál oversi.gov.sk). V prípade, že oprávnenie uchádzača poskytovať požadované služby nebude v súlade s požiadavkou na predmet zákazky, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet plnenia. B. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – Čestné vyhlásenie – súčasť prílohy č. 3 Čestné vyhlásenie tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ tiež preverí v registri vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V prípade, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet plnenia. C. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať odborníkom s platným oprávnením na výkon činnosti v zmysle § 4 alebo § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; v ponuke predloží autorizačné osvedčenie SKA alebo SKSI tejto osoby alebo ekvivalentný dokument (alebo uvedie registračné číslo v SKA alebo SKSI). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť u uchádzača overí v zozname SKA alebo SKSI. V súlade s ust.§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity aj inej osoby (nie interného zamestnanca). Ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží v súlade s ust. § 34 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní zmluvu uzatvorenú medzi osobou, ktorej kapacity využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti a ním ako uchádzačom, z ktorej musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač (t.j. § 32 ods. 1 písm e) a f) zákona o verejnom obstarávaní) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok – opakovaná súťaž
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 6905/2024
 • Názov : PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok – opakovaná súťaž
 • Opis: Predmetom zákazky je vyhotovenie jednostupňového projektu v podrobnostiach realizačného projektu pre budovu Mestského úradu – kultúrna pamiatka - v takom rozsahu a obsahu, aby bola podkladom pre ohlásenie stavby a pre samotnú realizáciu stavebných prác uvedených nižšie. Súčasťou projektu musí byť výkaz výmer vrátane rozpočtu vhodného pre realizáciu a verejné obstarávanie. Žiadame o spracovanie: 5 sád, 1 rozpočet a výkaz výmer v papierovej forme a 1 x PD na elektronickom nosiči vrátane rozpočtu a výkazu výmer. Pred začatím prác nutná obhliadka miesta, vyhotovenie vstupných podkladov, posúdenie a skreslenie jestvujúceho stavu. Požadovaný rozsah projektového riešenia na nasledovné práce: - Zabezpečenie vstupných podkladov vrátane zamerania a skreslenia jestvujúceho stavu. Medzi podkladmi poskytujeme aj výkresy v PDF a DWG z roku 2023. Avšak chápeme že realizátor projektu bude potrebovať špecifické informácie, ktoré z výkresov nie sú známe a bude potrebné ich domerať. - Vypracovanie PD v rozsahu pre ohlásenie stavby, verejné obstarávanie a realizáciu stavby. - Vypracovanie rozpočtových nákladov stavby (kontrólny rozpočet a výkaz výmer) pre verejné obstarávanie a výber dodávateľa stavby. - Podkladom je aj tepelno technický audit budovy a Projekt by mal riešiť zateplenie stropu budovy v podstrešnom priestore, zateplenie stien veľkej zasadačky z interiéru, tak aby bol zachovaný historický ráz budovy. Rekonštrukcia kotolne ktorá bude zahŕňať výmenu plynových kotlov, ventilov, výmenu vykurovacích telies vyregulovanie vykurovacieho systému a doplnenie plynového tepelného čerpadla. - Zníženie energetickej náročnosti by malo priniesť aj inštalácia fotovoltiky s výkonom 15kV a taktiež zabezpečiť komfort a vhodnejšie pracovné prostredie v priestoroch suterénu (sociálne oddelenie) kde je v letných mesiacoch zima. - V budove boli menené niektoré svietidlá za energeticky nenáročnejšie, audit navrhuje výmenu všetkých svietidiel v budove. - Klientské centrum v átriu trápi viacero problémov, zatekanie strechy, stály prievan a prehrievanie priestoru v letných slnečných dňoch. Všeobecné požiadavky na riešenie PD: - Objednávateľ necháva na posúdení projektantom, rozsah stavebných úprav aj stavebno-technické riešenie. - Zaznačenie jestvujúcich inžinierskych sietí a vyznačenie bodu napojenia na týkajúce sa siete, v prípade potreby projekt prekládky siete ktorá by predstavovala prekážku. - Použité technické riešenia a materiály by mali byť dostatočne kvalitné avšak trhovo a cenovo dostupné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené Vo výzve na predkladanie ponúk č. 11/2024 a jej prílohách
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: C. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať odborníkom s platným oprávnením na výkon činnosti v zmysle § 4 alebo § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; v ponuke predloží autorizačné osvedčenie SKA alebo SKSI tejto osoby alebo ekvivalentný dokument (alebo uvedie registračné číslo v SKA alebo SKSI). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť u uchádzača overí v zozname SKA alebo SKSI. V súlade s ust.§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity aj inej osoby (nie interného zamestnanca). Ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží v súlade s ust. § 34 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní zmluvu uzatvorenú medzi osobou, ktorej kapacity využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti a ním ako uchádzačom, z ktorej musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač (t.j. § 32 ods. 1 písm e) a f) zákona o verejnom obstarávaní) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (u platiteľov DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, bude predmetom hodnotenia jeho konečná cena.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky(u platiteľov DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, bude predmetom hodnotenia jeho konečná cena.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Požadujeme vytvorenie určitej právnej formy tak, aby boli jednoznačne zadefinované konkrétne práva, povinnosti a zodpovednosti jednotlivých členov skupiny dodávateľov pri plnení zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Ružomberok
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510914
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)