Rekonštrukcia trafostanice ako súčasť energocentra superpočítača PERUN

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia trafostanice ako súčasť energocentra superpočítača PERUN
Kód zákazky: ENERGO/REK_TS
Kód oznámenia: 16670 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45310000-3
Predpokladaná hodnota: 595 202,61 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
845 35 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava - mestská časť Karlova Ves 845 35 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia trafostaníc TS 0196-000 a TS 0197-000 a areálový VN prepoj medzi TS 0196-000 a TS 0197-000. Trafostanice predstavujú energocentrum pre superpočítač PERUN v rámci realizácie projektu „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298012
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ID: 17134)
 • Zákazka: Rekonštrukcia trafostanice ako súčasť energocentra superpočítača PERUN (ID: 510379)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 15e2fa75-d850-414e-bb0e-62811e85d925
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
 • IČO: 00398144
 • DIČ: 2020894843
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 5796/9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : JUDr. Silvia Bacigál Štarková, LL.M.
 • E-mail: office@starkgroupadvisors.sk
 • Telefónne číslo: +421905111585
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1047
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ENERGO/REK_TS
 • Názov: Rekonštrukcia trafostanice ako súčasť energocentra superpočítača PERUN
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia trafostaníc TS 0196-000 a TS 0197-000 a areálový VN prepoj medzi TS 0196-000 a TS 0197-000. Trafostanice predstavujú energocentrum pre superpočítač PERUN v rámci realizácie projektu „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 595 202.61
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Transformátorovne
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Dúbravská cesta 9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 845 35
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, t.j.: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (viď. vyššie v bode 1) podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, t.j.: • § 32 ods. 2 ZVO - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 (viď. vyššie v bode 1) a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. • § 32 ods. 4 ZVO - Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu • § 32 ods. 5 ZVO - Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu 3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov a jeho zápis je platný podľa zákona o verejnom obstarávaní, nemusí v ponuke predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností. 4. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky a sú zapísaní v Zozname hospodárskych subjektov, aby si skontrolovali rozsah zapísaných skutočností. Uvedené sa týka najmä predložených dokladov podľa § 32 ods. b), c) a f) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle aktuálneho znenia zákona o verejnom obstarávaní je potrebné preukázať splnenie povinností podľa § 32 ods. b), c) a f) zákona o verejnom obstarávaní dokladmi, vydanými v štáte sídla uchádzača a súčasne dokladmi, vydanými v Slovenskej republike. 5. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi v rozsahu zapísaných skutočností a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO a neposkytol obstarávateľskej organizácii údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkadoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.) Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronickej platformy verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EPVO. 2.) Postup zadávania podlimitnej zákazky je podľa § 112 až 116 cit. ZVO, bežný postup pre podlimitné zákazky a s využitím § 112 ods. 7 písm. b) ZVO (superreverz). 3.) Verejný obstarávateľ požaduje aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj ako "RPVS") nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO. 4.) V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky v súlade s definovaným predmetom zákazky zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedeným v časti A.1 bod 2.4 súťažných podkladov. 5.) Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Podrobnejšie viď. súťažné podklady Časť A.1, časť III., bod 17. 6.) Elektronická aukcia nebude použitá. 7.) Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a nie je oprávnený overovať si údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že nemá priame prístupy do informačných systémov verejnej správy, t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať. 8.) Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č. 3033/2023 uzatvorenej s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia trafostanice ako súčasť energocentra superpočítača PERUN
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ENERGO/REK_TS
 • Názov : Rekonštrukcia trafostanice ako súčasť energocentra superpočítača PERUN
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia trafostaníc TS 0196-000 a TS 0197-000 a areálový VN prepoj medzi TS 0196-000 a TS 0197-000. Trafostanice predstavujú energocentrum pre superpočítač PERUN v rámci realizácie projektu „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 595 202.61
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232221, 45232221
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Dúbravská cesta 9
 • Ulica: Areál Slovenskej akadémie vied
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 845 35
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: 1. Vyjadrenie banky/bánk, zahraničnej banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, v ktorom má byť uvedené najmä, že uchádzač nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) v nepovolenom debete a jeho bankový účet nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie. Za vyhlásenie verejného obstarávania verejný obstarávateľ považuje dátum zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania. 2. Súčasne uchádzač k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách, zahraničných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty a zároveň, že v iných bankách, zahraničných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, ako už prehlásených, nemá vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v súlade s § 33 ods. 2 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické postavenie spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené; Minimálna požadovaná úroveň štandardov Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky (pod rovnakým alebo podobným charakterom sa v tomto bode rozumejú elektroinštalačné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii trafostaníc alebo obdobné práce na energetických dielach) v kumulatívnej hodnote rovnakej, alebo vyššej ako 590 000,00 € bez DPH. Zoznam musí byť doplnený referenciami alebo potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác v zmysle taxatívneho znenia podmienky účasti v ZVO, a to za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených kľúčových odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. 2.1 Kľúčový odborník č. 1: Uchádzač preukáže min. 1 osobu pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky Elektrotechnik pričom preukáže nasledovné požiadavky a predloží doklady: 2.1.1 Doklad Elektrotechnika podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR ktorý je držiteľom dokladu oprávňujúceho ho na túto činnosť a zároveň tiež predloží doklad, že táto osoba má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1, resp. ekvivalentný doklad. 2.1.2 Profesijný životopis Elektrotechnika, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti v pozícii elektrotechnik v celkovom súhrnnom rozsahu min. 3 roky. K praktickým skúsenostiam elektrotechnik uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). 2.2 Kľúčový odborník č. 2: Uchádzač preukáže min. 1 osobu pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky Revízny technik vyhradeného zariadenia elektrického pričom preukáže nasledovné požiadavky a predloží doklady: 2.2.1 Doklad Revízneho technika vyhradeného zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR ktorý je držiteľom dokladu oprávňujúceho ho na túto činnosť, resp. ekvivalentný doklad. 2.2.2 Profesijný životopis Revízneho technika vyhradeného zariadenia elektrického, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti v pozícii elektrotechnik v celkovom súhrnnom rozsahu min. 3 roky. K praktickým skúsenostiam revízny technik vyhradeného zariadenia elektrického uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Údaje v Profesijnom životopise budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Spôsob a postup pri výpočte: maximálny počet bodov (100 bodov) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou v EUR s DPH a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny v EUR s DPH platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny v EUR s DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Takto vypočítané hodnoty sa zaokrúhlia matematicky podľa pravidiel zaokrúhľovania na 2 desatinné čísla.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ požaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu najneskôr pred podpísaním zmluvy. Každý člen skupiny má povinnosť byť zapísaný v RVPS v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, ak si túto povinnosť nesplnili a ak im ju zákon ukladá.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 3 ZVO najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, a to prostredníctvom IS EPVO.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line prostredníctvom funkcionality IS EPVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Výška zábezpeky a podmienky jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510379
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510379
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)