Dodanie malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom
Kód zákazky: 001/2024
Kód oznámenia: 16432 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34144000-8
Ostatné CPV: 34143000-1
34139300-3
Predpokladaná hodnota: 89 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MEPOS SNV s.r.o.
Adresa: Štefánikovo námestie
052 01 Spišská Nová Ves
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Štefánikovo námestie Spišská Nová Ves 052 01 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania zákazky je dodanie tovaru, a to malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom. Bližšia špecifikácia predmetu verejného obstarávania je uvedená v Prílohe č. 2 - Opisný formulár predmetu verejného obstarávania, nachádzajúcej sa v časti dokumenty.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: MEPOS SNV s.r.o.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298461
1. Základné údaje
 • Organizácia: MEPOS SNV s.r.o. (ID: 80796)
 • Zákazka: Dodanie malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom (ID: 510679)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: MEPOS SNV s.r.o.
 • IČO: 52473732
 • DIČ: 2121034245
 • Adresa
 • Ulica: Štefánikovo námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 052 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: tomas.hamracek@mepos.sk
 • Telefónne číslo: 0951407907
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (MEPOS SNV s.r.o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20999
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 001/2024
 • Názov: Dodanie malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania zákazky je dodanie tovaru, a to malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom. Bližšia špecifikácia predmetu verejného obstarávania je uvedená v Prílohe č. 2 - Opisný formulár predmetu verejného obstarávania, nachádzajúcej sa v časti dokumenty.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 89 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá na špeciálne účely
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34143000, 34139300
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Drevárska 2
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 05201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí bude vyhodnotená z hľadiska splnenia podmienok účasti (podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia) a z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitostí ponuky. Ak uchádzač nesplní podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo nespĺňa náležitosti ponuky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti (podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia) a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 1. Návrh na plnenie kritérií (v časti dokumenty: Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 2. Technickú špecifikáciu tovaru (z predloženého dokumentu musia byť zrejmé informácie o technických parametroch, t.j. musí byť zrejmé, že ponúkaný tovar spĺňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v Prílohe č. 2 - Opisný formulár predmetu verejného obstarávania, nachádazjúcej sa v časti dokumenty). 3. Uchádzač ním podpísaný návrh zmluvy (v časti dokumenty: Príloha č. 3 - kúpna zmluva) vo svojej ponuke nepredkladá. Predložením svojej ponuky však uchádzač potvrdzuje, že so zmluvnými podmienkami v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí a na výzvu verejného obstarávateľa pristúpi k podpisu zmluvy. Na podpis zmluvy v príslušnom počte vyhotovení bude vyzvaný iba víťazný uchádzač. Víťazný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy v lehote do 10 kalendárnych dní od odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania (oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk). Lehota viazanosti ponúk: Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 31.10.2024. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po vyhodnotení zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov, a to prostredníctvom informačného systému EVO. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom informačného systému EVO zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, a teda že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma a zároveň bude vyzvaný na uzavretie zmluvy. V prípade, ak úspešný uchádzač alebo uchádzači (vyhodnotení v celkovom poradí úspešnosti uchádzačov na 1. mieste) odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí, odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: a) nebude predložená ani jedna ponuka, b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto výzve na predkladanie ponúk, d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. Doba dodania predmetu verejného obstarávania: Doba dodania predmetu verejného obstarávania je do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku verejného obstarávania víťaznému uchádzačovi (v oznámení o výsledku verejného obstarávania bude víťazný uchádzač vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy v lehote do 10 kalendárnych dní od odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Na základe ustanovenia článku IV. ods. 1 kúpnej zmluvy je predávajúci povinný odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu do 20 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti (uzavretia) kúpnej zmluvy). Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak celková cena bez DPH (v prípade uchádzača, ktorý nie je zdaniteľnou osobou pre DPH sa bude posudzovať ním navrhovaná celková cena s DPH) nebude vyhovovať podmienkam verejného obstarávateľa. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku samostatne sám za seba. Ak uchádzač predloží ponuku, pre verejného obstarávateľa to znamená, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 001/2024
 • Názov : Dodanie malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania zákazky je dodanie tovaru, a to malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom. Bližšia špecifikácia predmetu verejného obstarávania je uvedená v Prílohe č. 2 - Opisný formulár predmetu verejného obstarávania, nachádzajúcej sa v časti dokumenty.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 89 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá na špeciálne účely
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34143000, 34139300
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá opisu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom do registra na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk a náhľadom do registra osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 % je navrhovaná celková cena bez DPH v EUR (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) za dodanie celého predmetu zákazky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pozn. v prípade uchádzača, ktorý nie je zdaniteľnou osobou pre DPH sa bude posudzovať ním navrhovaná celková cena s DPH v EUR). Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú celkovú cenu uvedie v zložení: • navrhovaná celková cena bez DPH v EUR, • sadzba DPH v %, • výška DPH v EUR, • navrhovaná celková cena s DPH v EUR. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie iba navrhovanú celkovú cenu s DPH v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Navrhovaná celková cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, t.j. musí predstavovať sumár všetkých položiek predmetu zákazky. UPOZORNENIE: Ak sa uchádzač stane zdaniteľnou osobou pre DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude navýšená, ale bude upravená na základ dane o sadzbu DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Navrhovaná celková cena bez DPH v EUR
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (MEPOS SNV s.r.o.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (MEPOS SNV s.r.o.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:01
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickými prostriedkami v systéme EVO. Verejný obstarávateľ najprv vyhodnotí ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a následne bude ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí vyhodnotená z hľadiska splnenia podmienok účasti a z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitostí ponuky. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo nespĺňa náležitosti ponuky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa vykonáva len elektronicky v Zóne komisie prostredníctvom informačného systému EVO. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk, otváranie ponúk je neverejné.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510679
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)