PDÚ Topoľčany - oprava stien, stropov a podláh

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: "PDÚ Topoľčany - oprava stien, stropov a podláh"
Kód zákazky: 90001/2024
Kód oznámenia: 16577 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213150-9
Predpokladaná hodnota: 511 334,43 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe „PDÚ Topoľčany – oprava stien, stropov a podláh“, ktorými sú sanačné a rekonštrukčné práce v priestoroch administratívnej budovy pobočky DÚ v Topoľčanoch podľa projektovej dokumentácie – „Projekt rekonštrukčných prác“, vypracovanej v septembri 2021 spoločnosťou CONSULT-CONTACT s.r.o., Pankúchova 1, 851 04 Bratislava, v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR, s platnými STN (EN), technologickými postupmi, všeobecne záväznými technickými požiadavkami, ako aj pokynmi a požiadavkami verejného obstarávateľa. Predmetná projektová dokumentácia, podľa ktorej budú realizované stavebné práce je vypracovaná v nasledovnom rozsahu: • Technická správa • 01 Situácia • 02 1. NP Výkres rekonštrukcií • 03 2. NP Výkres rekonštrukcií • 04 3. NP Výkres rekonštrukcií • 05 4. NP Výkres rekonštrukcií • 06 Rez A-A Výkres rekonštrukcií • 07.Rez B-B Výkres rekonštrukcií • 08 1.NP Výkres navrhovaného stavu • 09 2.NP Výkres navrhovaného stavu • 10 3.NP Výkres navrhovaného stavu • 11 4.NP Výkres navrhovaného stavu • 12 Rez A-A navrhovaného stavu • 13 Rez BB navrhovaného stavu • 14 Rozpočet stavby – Výkaz výmer Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ informuje/upozorňuje, že informácia v technickej správe, že rekonštrukčné práce budú prebiehať za plnej prevádzky objektu neplatí. Verejný obstarávateľ po dôkladnom zhodnotení pracovných postupov pri vykonávaní stavebných prác a hlavne v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia svojich pracovníkov rozhodol, že administratívna budova pobočky DÚ v Topoľčanoch, oprava ktorej je predmetom zákazky bude na dobu vykonávania potrebných rekonštrukčných prác uvoľnená a všetci zamestnanci budú dočasne presťahovaní do náhradných priestorov v inej budove. Verejný obstarávateľ preto upozorňuje, že stavebné práce bude možné začať až po vysťahovaní zamestnancov do dočasných náhradných priestorov a uvoľnení budovy pobočky DÚ Topoľčany. Presný termín začatia stavebných prác potom vzájomne dohodnú oprávnení zástupcovia zmluvných strán podľa podmienok uvedených v návrhu zmluvy o dielo. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov, ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a systému IS EVO v lehote na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297935
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: "PDÚ Topoľčany - oprava stien, stropov a podláh" (ID: 503223)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8382b702-5e8a-424f-9968-3e502cb89c62
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: viera.kolesarova@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +42149234381
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 90001/2024
 • Názov: "PDÚ Topoľčany - oprava stien, stropov a podláh"
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe „PDÚ Topoľčany – oprava stien, stropov a podláh“, ktorými sú sanačné a rekonštrukčné práce v priestoroch administratívnej budovy pobočky DÚ v Topoľčanoch podľa projektovej dokumentácie – „Projekt rekonštrukčných prác“, vypracovanej v septembri 2021 spoločnosťou CONSULT-CONTACT s.r.o., Pankúchova 1, 851 04 Bratislava, v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR, s platnými STN (EN), technologickými postupmi, všeobecne záväznými technickými požiadavkami, ako aj pokynmi a požiadavkami verejného obstarávateľa. Predmetná projektová dokumentácia, podľa ktorej budú realizované stavebné práce je vypracovaná v nasledovnom rozsahu: • Technická správa • 01 Situácia • 02 1. NP Výkres rekonštrukcií • 03 2. NP Výkres rekonštrukcií • 04 3. NP Výkres rekonštrukcií • 05 4. NP Výkres rekonštrukcií • 06 Rez A-A Výkres rekonštrukcií • 07.Rez B-B Výkres rekonštrukcií • 08 1.NP Výkres navrhovaného stavu • 09 2.NP Výkres navrhovaného stavu • 10 3.NP Výkres navrhovaného stavu • 11 4.NP Výkres navrhovaného stavu • 12 Rez A-A navrhovaného stavu • 13 Rez BB navrhovaného stavu • 14 Rozpočet stavby – Výkaz výmer Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ informuje/upozorňuje, že informácia v technickej správe, že rekonštrukčné práce budú prebiehať za plnej prevádzky objektu neplatí. Verejný obstarávateľ po dôkladnom zhodnotení pracovných postupov pri vykonávaní stavebných prác a hlavne v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia svojich pracovníkov rozhodol, že administratívna budova pobočky DÚ v Topoľčanoch, oprava ktorej je predmetom zákazky bude na dobu vykonávania potrebných rekonštrukčných prác uvoľnená a všetci zamestnanci budú dočasne presťahovaní do náhradných priestorov v inej budove. Verejný obstarávateľ preto upozorňuje, že stavebné práce bude možné začať až po vysťahovaní zamestnancov do dočasných náhradných priestorov a uvoľnení budovy pobočky DÚ Topoľčany. Presný termín začatia stavebných prác potom vzájomne dohodnú oprávnení zástupcovia zmluvných strán podľa podmienok uvedených v návrhu zmluvy o dielo. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov, ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a systému IS EVO v lehote na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 511 334.43
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262100, 45310000, 45330000, 45410000, 45430000, 45432000, 45432210, 45442100
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 2. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). 3. Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. 4. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 6. V nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač, jeho iné osoby podľa § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo jeho subdodávateľ podľa § 41, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii predkladať nasledovné doklady: - podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby - podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní Vzhľadom k prístupu verejného obstarávateľa k vyššie uvedeným dokladom len v rámci územia Slovenskej republiky, zrušenie povinnosti predkladať vyššie uvedené doklady sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike. Ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, predkladá nasledovné doklady: - výpis z registra trestov fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom hospodárskeho subjektu, nie starší ako tri mesiace. - čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 7. Doklady, ktorými uchádzač nezapísaný v Zozname hospodárskych subjektov alebo v rovnocennom zozname preukazuje osobné postavenie, musia byť v elektronickej ponuke v podobe ich originálnych vyhotovení (t. j. listinný originál úradne overený prostredníctvom zaručenej elektronickej konverzie (ZEK) alebo ako dokument, ktorého pôvod originálu je elektronický) – vzťahuje sa aj na iné osoby podľa § 33 ods. 2 a 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a na subdodávateľov podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: "PDÚ Topoľčany - oprava stien, stropov a podláh"
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 90001/2024
 • Názov : "PDÚ Topoľčany - oprava stien, stropov a podláh"
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe „PDÚ Topoľčany – oprava stien, stropov a podláh“, ktorými sú sanačné a rekonštrukčné práce v priestoroch administratívnej budovy pobočky DÚ v Topoľčanoch podľa projektovej dokumentácie – „Projekt rekonštrukčných prác“, vypracovanej v septembri 2021 spoločnosťou CONSULT-CONTACT s.r.o., Pankúchova 1, 851 04 Bratislava, v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR, s platnými STN (EN), technologickými postupmi, všeobecne záväznými technickými požiadavkami, ako aj pokynmi a požiadavkami verejného obstarávateľa. Predmetná projektová dokumentácia, podľa ktorej budú realizované stavebné práce je vypracovaná v nasledovnom rozsahu: • Technická správa • 01 Situácia • 02 1. NP Výkres rekonštrukcií • 03 2. NP Výkres rekonštrukcií • 04 3. NP Výkres rekonštrukcií • 05 4. NP Výkres rekonštrukcií • 06 Rez A-A Výkres rekonštrukcií • 07.Rez B-B Výkres rekonštrukcií • 08 1.NP Výkres navrhovaného stavu • 09 2.NP Výkres navrhovaného stavu • 10 3.NP Výkres navrhovaného stavu • 11 4.NP Výkres navrhovaného stavu • 12 Rez A-A navrhovaného stavu • 13 Rez BB navrhovaného stavu • 14 Rozpočet stavby – Výkaz výmer Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ informuje/upozorňuje, že informácia v technickej správe, že rekonštrukčné práce budú prebiehať za plnej prevádzky objektu neplatí. Verejný obstarávateľ po dôkladnom zhodnotení pracovných postupov pri vykonávaní stavebných prác a hlavne v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia svojich pracovníkov rozhodol, že administratívna budova pobočky DÚ v Topoľčanoch, oprava ktorej je predmetom zákazky bude na dobu vykonávania potrebných rekonštrukčných prác uvoľnená a všetci zamestnanci budú dočasne presťahovaní do náhradných priestorov v inej budove. Verejný obstarávateľ preto upozorňuje, že stavebné práce bude možné začať až po vysťahovaní zamestnancov do dočasných náhradných priestorov a uvoľnení budovy pobočky DÚ Topoľčany. Presný termín začatia stavebných prác potom vzájomne dohodnú oprávnení zástupcovia zmluvných strán podľa podmienok uvedených v návrhu zmluvy o dielo. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov, ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a systému IS EVO v lehote na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262100, 45310000, 45330000, 45410000, 45430000, 45432000, 45432210, 45442100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 0001 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami s prihliadnutím na environmentálne hľadisko za účelom ochrany životného prostredia znížením alebo predchádzaním negatívnych vplyvov na životné prostredie pri realizácií stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti environmentálneho manažérstva a sú oprávnení a spôsobilí plniť predmet zákazky environmentálnym správaním a dodržiavaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa: 1. § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Ad § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží platný dokument (licenciu) od nezávislej certifikačnej autority (napr. TSUS) na zhotovovanie ETICS, vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení ho plniť v požadovanej kvalite. Ďalšie informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa: § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Ad § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmlúv, ktorých bude mať k dispozícii počas plnenia zmluvy. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje predložiť platné osvedčenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho o vykonanej odbornej skúške vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním „pozemné stavby“ podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to konkrétne osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho pri realizácii predmetu zákazky. Pre potreby tohto verejného obstarávania postačí predložiť fotokópiu tohto dokladu. Uchádzač ďalej predloží čestné vyhlásenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho podpísané touto osobou, pričom z čestného vyhlásenia musí vyplývať, či je táto osoba zamestnancom uchádzača alebo ide o inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušným orgánom členského štátu platné v zmysle legislatívy členského štátu, ktorý ho vydal. Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení ho plniť. Ďalšie informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa: § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Ad § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predložením certifikátu ISO 14 001. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 0001 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami s prihliadnutím na environmentálne hľadisko za účelom ochrany životného prostredia znížením alebo predchádzaním negatívnych vplyvov na životné prostredie pri realizácií stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti environmentálneho manažérstva a sú oprávnení a spôsobilí plniť predmet zákazky environmentálnym správaním a dodržiavaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Ďalšie informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky (dielo) vyjadrená v EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH bude uchádzačom stanovená na základe ocenenia Prílohy č. 2 súťažných podkladov a predložená v ponuke podľa pokynov v súťažných podkladoch. Do prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk) uchádzač uvedie celkovú cenu za predmet zákazky v súlade s cenou uvedenou v uchádzačom ocenenom výkaze výmer, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo (Príloha č. 1 ZoD – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer). Výkazy výmer nie je prípustné akýmkoľvek zmeniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, neoceniť položku, rozšíriť položku, rozčleniť položku, integrovať položku, atď.). V prípade, že uchádzač ocenenie niektorej položky zahrnie do inej položky, na túto skutočnosť upozorní spôsobom takým, že uvedie konkrétnu položku, do ktorej ocenenie danej položky zahrnul. Vo výkaze výmer neocenenú položku označí farebne. Takto označená položka sa nebude považovať za neocenenú, ale bude sa považovať za zahrnutú do celkovej ponukovej ceny. Návrh ceny predloženej v ponuke, ako aj jednotkové ceny, musia byť zaokrúhlené maximálne na dve desatinné miesta. Uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý požadovaný predmet zákazky. Uchádzač zahrnie do ceny všetky náklady a poplatky súvisiace s dodaním predmetu zákazky. Pri vyhodnotení sa ponuky/uchádzači usporiadajú do radu s rastúcou hodnotou kritéria (vzostupný rad). Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predložil návrh s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za predmet zákazky. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk je pre uchádzača právne záväzný pre ustanovenie Článku IV Cena za Dielo a platobné podmienky Zmluvy o dielo. Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky (dielo) v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky (dielo) v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) predloží Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Úspešný uchádzač bude v prípade splnenia podmienok v zmysle nariadenia Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z. z. a súvisiacich predpisov. Úspešný uchádzač musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50 % z hodnoty predmetu zákazky s DPH (t. j. ceny za dielo vrátane DPH), s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania realizácie diela. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Zápisnica z otvárania ponúk bude uchádzačom zaslaná automaticky funkcionalitou IS EVO momentom otvorenia ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, ktorou bol vyhlásený tento postup zadávania zákazky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503223
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503223
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)