Obnova budovy MsU - Medzilaborce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova budovy MsU - Medzilaborce
Kód zákazky: 06072024_ML_MsU - výzva
Kód oznámenia: 16576 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45210000-2
Predpokladaná hodnota: 881 384,22 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Medzilaborce
Adresa: Mierová
06801 Medzilaborce
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Mierová Medzilaborce 06801 Slovensko
Zdroj:

Popis

Cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Medzilaborce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297872
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Medzilaborce (ID: 70125)
 • Zákazka: Obnova budovy MsU - Medzilaborce (ID: 510429)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7e96f37a-4272-40f2-bd59-0c3e5e9917e8
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Medzilaborce
 • IČO: 00323233
 • DIČ: 2021232752
 • Adresa
 • Ulica: Mierová
 • Číslo: 4
 • Mesto: Medzilaborce
 • PSČ: 06801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: rasto.tapsak@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421911976973
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Medzilaborce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5581
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 06072024_ML_MsU - výzva
 • Názov: Obnova budovy MsU - Medzilaborce
 • Opis: Cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 881 384.22
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova budovy MsU - Medzilaborce
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Obnova budovy MsU - Medzilaborce
 • Opis: Projektová dokumentácia v rámci opatrenia 2.1.2. rieši zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov s hlavnými aktivitami : c) zateplenie obvodového plášťa a BLZ , d) zateplenie strešného plášťa, e) výmena otvorových konštrukcii , f) modernizácia vykurovacieho systému i) modernizácia osvetlenia, j) inštalácia systémov merania a riadenia, n) realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia V rámci opatrenia 2.2.2 projekt rieši podporu zriadení využívajúcich OZE vrátane zariadení , ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov s hlavnou aktivitou : a) inštalácia zariadení využívajúcich OZE a to solárne kolektory a tepelné čerpadlá. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 881 384.22
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Budova MsU Medzilaborce, Mierová ul., 06801 Medzilaborce
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 17
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronickej Platformy Verejného Obstarávania - IS EPVO. 2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese uvedenej v časti oznámenia "Informácie o súťažných podkladoch" a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 3. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, hodnotu plnenia subdodávky a jej opis (rozsah), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 4. Uchádzač môže môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladoch. 5. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g),uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. 6. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia tohto oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : - neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky - neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky - neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak verejný obstarávateľ nebude mať zabezpečené dostatočné finančné krytie na prefinancovanie predmetu zmluvy - zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní 8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa §32 ods. 1 zákona
 • Opis podmienky účasti: Vyžadujeme splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom. Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa §32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ nemá prístup k údajom z Registra príslušného Okresného súdu za účelom overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona
 • Opis podmienky účasti: Požadujeme predložiť zoznam stavebných prác, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadujeme predložiť minimálne 2 dôkazy (napr. referencie) o uskutočnení stavebných prác alebo ich častí rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (pozemné stavby), ktorých súčasťou bolo zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, to všetko za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (t.j. od zverejnenia výzvy vo vestníku VO).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa §34 ods. 1 písm. d) zákona
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží platný dokument (licenciu) od nezávislej certifikačnej autority (napr. TSUS, EUCERT) na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Požadujeme predložiť nasledovné údaje o odbornej kvalifikácii odborníka : - Platné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent, vydaný členským alebo iným štátom; - Životopis odborníka ( vlastnoručne podpísaný) s uvedením súčasnej pracovnej pozície a profesijnej praxe, z ktorého musí vyplývať, či je odborník zamestnancom uchádzača alebo ide o inú osobu podľa §34 ods. 3 zákona. V životopise musí preukázať skúsenosti v oblasti riadenia realizácie pozemných stavieb v pozícii stavbyvedúci (nie jeho asistent) v hodnote min.700.000,00 EUR bez DPH kumulatívne. Za tým účelom uvedie vo svojom životopise názov stavby, stručný opis prác, investičný náklad v eur bez DPH, obdobie plnenia a kontaktnú osobu investora. Odborník, ktorým uchádzač preukázal splnenie tejto podmienky účasti, bude uvedený v prílohe č.6 Zmluvy o dielo - v zozname odborne spôsobilých osôb. - 4 x osoby preškolenej na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent; odbornú kvalifikáciu preukáže dokladmi o preškolení, resp. zaškolení. Z predložených dokladov musí byť zrejmé, či su odborníci zamestnancami uchádzača alebo ide o zamestnancov inej osoby podľa §34 ods. 3 zákona. Tieto osoby budú uvedené v prílohe č.6 Zmluvy o dielo - v zozname odborne spôsobilých osôb.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa §34 ods. 1 písm. h) zákona
 • Opis podmienky účasti: V súlade s § 36 ZVO uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva "Schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)", v oblasti realizácie stavebných prác, ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu (ekvivalentné riešenia upravuje aj metodické usmernenie UVO č. 10330-5000/2019 zo dňa 9.8.2019).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Postup a pravidlá pri hodnotení ponúk upravuje časť A.3 súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 4 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 2 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Podmienky uplatnenia výkonovej záruky a garančnej zábezpeky sú uvedené v článku 6 zmluvných podmienok. Odporúčame si naštudovať platobne podmienky, ktoré stanovujú podmienky aj pri využití subdodávateľov. Uchádzač je povinný zapracovať do svojej cenovej ponuky všetky povinnosti, vyplývajúce zo zmluvných ustanovení. Zmluva o dielo nezohľadňuje možnosť indexácie cien materiálov a z toho dôvodu odporúčame zhotoviteľom zazmluvniť si zdroje na realizáciu zákazky v čase podpisu zmluvy.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 8
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 (IS EPVO), v zmysle §52 ods.2 zákona, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Informačný systém EPVO
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10.000,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510429
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)