Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV.
Kód zákazky: NLZ-RMVTV-01/2024
Kód oznámenia: 16507 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50220000-3
Predpokladaná hodnota: 2 023 307,91 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.8.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky
Adresa: Klemensova
81361 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Klemensova Bratislava 81361 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky s názvom „Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV“ je poskyto-vanie služieb v nižšie uvedenej špecifikácii: - vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01; - vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03; - vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt; - vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 v požadovanom rozsahu; - vykonanie opráv MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 v požadovanom rozsahu, na základe výsledkov periodických prehliadok P1, P2, P3, výsledkov revízií alebo vzniknutej prevádzkovej potreby Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v kapitole B.1 a prílohách súťažných podkladov, ako aj v ostatných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1298582
1. Základné údaje
 • Organizácia: Železnice Slovenskej republiky (ID: 47307)
 • Zákazka: Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV. (ID: 510759)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 394a8ee5-0364-4733-95a7-37d27b697aa2
 • Identifikátor verzie oznámenia: ea6fb672-eb36-4cf1-850e-d858cc0983e6
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky
 • IČO: 31364501
 • DIČ: 2020480121
 • Názov organizačného útvaru: Centrum logistiky a obstarávania.
 • Internetová adresa (URL): https://www.zsr.sk
 • Adresa
 • Ulica: Klemensova
 • Číslo: 8
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81361
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
 • E-mail: drahoslorinc@outlook.sk
 • Telefónne číslo: +421903804008
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Železnice Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Železničné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2583
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: NLZ-RMVTV-01/2024
 • Názov: Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV.
 • Opis: Predmetom zákazky s názvom „Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV“ je poskyto-vanie služieb v nižšie uvedenej špecifikácii: - vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01; - vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03; - vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt; - vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 v požadovanom rozsahu; - vykonanie opráv MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 v požadovanom rozsahu, na základe výsledkov periodických prehliadok P1, P2, P3, výsledkov revízií alebo vzniknutej prevádzkovej potreby Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v kapitole B.1 a prílohách súťažných podkladov, ako aj v ostatných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 023 307.91
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Miesto poskytovania čiastkovej služby bude špecifikované v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej zmluvy. (Dielenské priestory zhotoviteľa/ VOJ ŽSR OR Trnava, VOJ ŽSR OR Žilina. VOJ ŽSR OR Zvolen, VOJ ŽSR OR Košice),
 • Mesto: Trnava, Žilina, Zvolen, Košice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Obstarávateľ bude postupovať podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 7 písm. b) zákona overejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. (tzv. super reverz). 2. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 3. Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak ich konečným užívateľom je osoba uvedená v § 11 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 4. Obstarávateľ podľa § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. obmedzuje účasť v tomto verejnom obstarávaní pre hospodárske subjekty so sídlom v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. 5. Súťažné podklady a všetky informácie potrebné na vypracovanie ponúk vrátane vysvetlení poskytnutých obstarávateľom sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa. 6. Toto oznámenie vrátane prípadných redakčných opráv a vysvetlení informácií v ňom uvedených a súťažné podklady vrátane všetkých príloh, vysvetlení a doplnení predstavujú úplnú zadávaciu dokumentáciu v tomto verejnom obstarávaní, ktorá obsahuje nevyhnutné informácie potrebné pre prípravu regulárnej a prijateľnej ponuky pre obstarávateľa. 7. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja (ďalej len EP EVO) na portáli www.uvo.gov.sk, pre prístup do ktorého musí mať záujemca vytvorený účet. Aktuálnu príručku si môže záujemca stiahnuť na adrese https://www.isepvo.sk/dokumentacia/. 8. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EP EVO ver. 18.0 (ďalej ako EP EVO), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené podľa § 20 ZVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak. 9. Plynutie lehôt určených v ZVO v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa rozumie moment, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EP EVO, t. j. nie moment jej prečítania príjemcom. 10. Obstarávateľ v relevantnom prípade zruší toto verejné obstarávanie podľa § 57 ZVO. 11. Obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 53 ZVO a z hľadiska splnenia podmienok účasti v súlade s § 40 ZVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. ,,superreverzný postup“ podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní ), a to iba u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. V prípade, že dôjde k vylúčeniu uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí. Rovnako bude obstarávateľ postupovať v súlade s § 55 ods. 1, v prípade, že bude vylúčený aj ďalší uchádzač, a to až do identifikácie úspešného uchádzača, ak to bude možné.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NLZ-RMVTV-01/2024
 • Názov : Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV.
 • Opis: Predmetom zákazky s názvom „Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV“ je poskyto-vanie služieb v nižšie uvedenej špecifikácii: - vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01; - vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03; - vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt; - vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 v požadovanom rozsahu; - vykonanie opráv MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 v požadovanom rozsahu, na základe vý-sledkov periodických prehliadok P1, P2, P3, výsledkov revízií alebo vzniknutej prevádzkovej potreby Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v kapitole B.1 a prílohách týchto súťažných podkladov, ako aj v ostatných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 023 307.91
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Miesto poskytovania čiastkovej služby bude špecifikované v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej zmluvy. (Dielenské priestory zhotoviteľa/ VOJ ŽSR OR Trnava, VOJ ŽSR OR Žilina. VOJ ŽSR OR Zvolen, VOJ ŽSR OR Košice).
 • Mesto: Trnava, Žilina, Zvolen, Košice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 ZVO: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní; Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: - Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. - Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom ob- starávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. - V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Za poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje vykonávanie revízie, opráv, rekonštrukcie, modernizácie MVTV, vykonávanie periodických prehliadok MVTV v rozsahu P1, P2 a P3 a výkon laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt MVTV, bez určenia pomeru medzi jednotlivými službami, pričom obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač predložil referencie na každú službu. Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter poskytovaných služieb (poskytované služby rovnakého alebo podobného charakte-ru ako je predmet zákazky), c) cena poskytnutých služieb v EUR bez DPH, d) doba poskytovania služieb, e) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť. V prípade poskytovania služieb v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli ceny poskytnutých služieb v EUR bez DPH za sledované obdobie. V prípade, ak uchádzač poskytoval služby ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem služieb poskytovaných ním samotným.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH za predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena v EUR bez DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. Na riadne plnenie Zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia ich ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu formu. Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu majú vytvoriť v prípade prijatia ich ponuky. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. Zmluva o združení musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto zmluvy pre prípadného vystupujúceho účastníka združenia. V prípade uchádzača, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, skupina môže určitú právnu formu vytvoriť v súlade s právom platným v krajine sídla uchádzača. Skupina dodávateľov ručí za záväzky spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Podmienky financovania sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Železnice Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Železnice Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.08.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.08.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude verejné s použitím funkcionality on-line sprístupnenia ponúk - t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk. Bližšie k tomu pozrite príručku – Verejný obstarávateľ/obstarávateľ – on-line sprístupnenie ponúk https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na internetovej adrese (URL):https://evo.isepvo.sk.
 • Miesto otvárania ponúk: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenskárepublika.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 80 000 ,- EUR. Ďalšie informácie ohľadne zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510759
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady s prílohami.
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Železnice Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Železnice Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)