Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť, autorský dohľad a súvisiace služby pre budovu na ulici Hajdóczyho 6768/1, 917 01 Trnava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť, autorský dohľad a súvisiace služby pre budovu na ulici Hajdóczyho 6768/1, 917 01 Trnava
Kód zákazky: 879/2024/UCM/KR-06
Kód oznámenia: 16384 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 465 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.8.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie J. Herdu
91701 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Námestie J. Herdu Trnava 91701 Slovensko Miesto stavby: existujúci objekt súpisné číslo 6768/1, evidovanej na pozemku parcelné číslo 3547/45, 3547/46, 3547/47, 3547/48, 8857/3 evidovaný na liste vlastníctva č. 6497, katastrálne územie Trnava.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb v nasledovnom rozsahu: • Overenie skutkového stavu – zameranie skutkového stavu objektov a zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektu stavby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ako sú napríklad a nie len geodetické zameranie, zameranie existujúcej budovy, vytyčovanie a zameranie inžinierskych sietí. • Energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie - vypracovanie energetického certifikátu budovy pred jej obnovou (predrealizačný) podľa § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetickej hospodárnosti budov“), slúžiaci ako podklad pre výpočet ukazovateľov úspory primárnej energie min. 30% a emisií CO2; a vypracovanie projektového energetického hodnotenia pri obnove budovy podľa § 4 a nasl. Zákona o energetickej hospodárnosti budov - určiť potrebu energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov a výsledok tohto hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie; • Projekt pre stavebné povolenie – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pri spracovaní PD sa požaduje zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov verejného obstarávateľa/objednávateľa, ako aj všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých osôb resp. orgánov v rámci činnosti pre vydanie stavebného povolenia. Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj výpisy všetkých konštrukcií, ktoré budú zapracované vo výkaze výmer. • Vypracovanie výkazu výmer pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vrátane oceneného výkazu výmer. • Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie - prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov, dotknutých organizácií a účastníkov konania v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie. Súčasťou ceny za túto časť sú aj správne poplatky za vydanie vyjadrení stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, vrátane vypracovania a podania žiadosti na vydanie stavebného povolenia. • technická spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania/obstarávaní na zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. • činnosť autorského dohľadu od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom stavby až do podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní stavby bez vád a nedorobkov alebo do podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov stavby. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1297814
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ID: 14538)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť, autorský dohľad a súvisiace služby pre budovu na ulici Hajdóczyho 6768/1, 917 01 Trnava (ID: 510413)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: b6c67956-fe4e-4666-ad41-bad33c811ce2
 • Identifikátor verzie oznámenia: 16139897-82d9-42af-adad-f095b2eb00af
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • IČO: 36078913
 • DIČ: 2021385861
 • Internetová adresa (URL): https://www.ucm.sk
 • Adresa
 • Ulica: Námestie J. Herdu
 • Číslo: 2
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: beata.simorova@varx.sk
 • Telefónne číslo: 0904698493
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3515
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 879/2024/UCM/KR-06
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť, autorský dohľad a súvisiace služby pre budovu na ulici Hajdóczyho 6768/1, 917 01 Trnava
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb v nasledovnom rozsahu: • Overenie skutkového stavu – zameranie skutkového stavu objektov a zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektu stavby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ako sú napríklad a nie len geodetické zameranie, zameranie existujúcej budovy, vytyčovanie a zameranie inžinierskych sietí. • Energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie - vypracovanie energetického certifikátu budovy pred jej obnovou (predrealizačný) podľa § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetickej hospodárnosti budov“), slúžiaci ako podklad pre výpočet ukazovateľov úspory primárnej energie min. 30% a emisií CO2; a vypracovanie projektového energetického hodnotenia pri obnove budovy podľa § 4 a nasl. Zákona o energetickej hospodárnosti budov - určiť potrebu energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov a výsledok tohto hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie; • Projekt pre stavebné povolenie – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pri spracovaní PD sa požaduje zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov verejného obstarávateľa/objednávateľa, ako aj všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých osôb resp. orgánov v rámci činnosti pre vydanie stavebného povolenia. Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj výpisy všetkých konštrukcií, ktoré budú zapracované vo výkaze výmer. • Vypracovanie výkazu výmer pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vrátane oceneného výkazu výmer. • Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie - prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov, dotknutých organizácií a účastníkov konania v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie. Súčasťou ceny za túto časť sú aj správne poplatky za vydanie vyjadrení stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, vrátane vypracovania a podania žiadosti na vydanie stavebného povolenia. • technická spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania/obstarávaní na zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. • činnosť autorského dohľadu od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom stavby až do podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní stavby bez vád a nedorobkov alebo do podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov stavby. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 465 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jozefa Herdu 2
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto stavby: existujúci objekt súpisné číslo 6768/1, evidovanej na pozemku parcelné číslo 3547/45, 3547/46, 3547/47, 3547/48, 8857/3 evidovaný na liste vlastníctva č. 6497, katastrálne územie Trnava.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. 2. Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť, autorský dohľad a súvisiace služby pre budovu na ulici Hajdóczyho 6768/1, 917 01 Trnava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 879/2024/UCM/KR-06
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť, autorský dohľad a súvisiace služby pre budovu na ulici Hajdóczyho 6768/1, 917 01 Trnava
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb v nasledovnom rozsahu: • Overenie skutkového stavu – zameranie skutkového stavu objektov a zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektu stavby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ako sú napríklad a nie len geodetické zameranie, zameranie existujúcej budovy, vytyčovanie a zameranie inžinierskych sietí. • Energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie - vypracovanie energetického certifikátu budovy pred jej obnovou (predrealizačný) podľa § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetickej hospodárnosti budov“), slúžiaci ako podklad pre výpočet ukazovateľov úspory primárnej energie min. 30% a emisií CO2; a vypracovanie projektového energetického hodnotenia pri obnove budovy podľa § 4 a nasl. Zákona o energetickej hospodárnosti budov - určiť potrebu energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov a výsledok tohto hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie; • Projekt pre stavebné povolenie – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pri spracovaní PD sa požaduje zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov verejného obstarávateľa/objednávateľa, ako aj všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých osôb resp. orgánov v rámci činnosti pre vydanie stavebného povolenia. Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj výpisy všetkých konštrukcií, ktoré budú zapracované vo výkaze výmer. • Vypracovanie výkazu výmer pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vrátane oceneného výkazu výmer. • Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie - prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov, dotknutých organizácií a účastníkov konania v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie. Súčasťou ceny za túto časť sú aj správne poplatky za vydanie vyjadrení stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, vrátane vypracovania a podania žiadosti na vydanie stavebného povolenia. • technická spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania/obstarávaní na zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. • činnosť autorského dohľadu od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom stavby až do podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní stavby bez vád a nedorobkov alebo do podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov stavby. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 465 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Vypracovanie energetického certifikátu budovy pred jej obnovou (predrealizačný) podľa § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetickej hospodárnosti budov“), bude slúžiť ako podklad pre výpočet ukazovateľov úspory primárnej energie min. 30% a emisií CO2.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jozefa Herdu 2
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto stavby: existujúci objekt súpisné číslo 6768/1, evidovanej na pozemku parcelné číslo 3547/45, 3547/46, 3547/47, 3547/48, 8857/3 evidovaný na liste vlastníctva č. 6497, katastrálne územie Trnava.
 • Predpokladané trvanie
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Termín dodania predmetu zákazky: a) Overenie skutkového stavu do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, b) Projekt pre stavebné povolenie do 19 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, c) Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie do 31 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. d) Technická spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania/obstarávaní – počas realizácie verejného obstarávania/obstarávaní na zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. e) činnosť autorského dohľadu od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom stavby až do podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní stavby bez vád a nedorobkov alebo do podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov stavby. Verejný obstarávateľ je oprávnený realizovať zhotovenie len časti Stavby, a to v rôznych obdobiach, resp. sa rozhodnúť, že zhotovenie časti Stavby realizovať nebude. Zdroj financovania: 1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov zo zdrojov EU - z Plánu obnovy a odolnosti SR: Názov projektu: Konzorcium trnavských univerzít Kód žiadosti: IRZ-231115-00981 Kód výzvy: 08I01-20-V05 2. Poskytovateľ berie na vedomie, že zákazka je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Prostriedky mechanizmu sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a neoprávnené nakladanie s nimi môže predstavovať trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia financií zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti v súvislosti s realizáciou predmetnej zákazky. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v prípade kontroly a auditu na predmet zákazky zo strany oprávnených osôb poskytovateľa zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky poskytnutých za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením - názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania, - názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, - zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo inej mene za uskutočnenie predmetu plnenia, - obdobia poskytovania plnenia, - mena, funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje. Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal minimálne 3 referencie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom minimálne 1 referencia bola v minimálnom finančnom objeme 250 000 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude považovať napr. vypracovanie dokumentácie v stupni DUR, DSP, DSV, DSPRS týkajúcu sa novostavby, rekonštrukcie, prístavby, nadstavby objektov a pod. Podrobnosti sú uvedené v Kapitole A.2 Podmienky účasti bod 4 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podbod 4.1 súťažných podkladov
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 5 expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý kľúčový expert bol preukázaný inou osobou. Požiadavky na odbornú spôsobilosť experta uchádzač preukáže: 1. Predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného doklady, ak sa vyžaduje 2. Predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým expertom Kľúčový expert č. 1 - musí byť držiteľom autorizačného osvedčenia SKSI Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) – A1 alebo ekvivalent - musí preukázať skúsenosť s realizáciou min. 1 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. hodnote 100 000 EUR bez DPH Kľúčový expert č. 2 - musí byť držiteľom autorizačného osvedčenia SKSI Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) – A2 alebo ekvivalent - musí preukázať skúsenosť s realizáciou min. 1 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. hodnote 100 000 EUR bez DPH Kľúčový expert č. 3 - Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - musí byť držiteľom autorizačného osvedčenia SKSI – I1 pre poskytovanie služieb v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (§ 5 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) alebo ekvivalent Kľúčový expert č. 4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - musí byť držiteľom autorizačného osvedčenia SKSI – I4 pre poskytovanie služieb v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (§ 5 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) alebo ekvivalent Kľúčový expert č. 5 - Inžinier pre statiku stavieb - musí byť držiteľom autorizačného osvedčenia SKSI – I3 pre poskytovanie služieb v kategórii inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) alebo ekvivalent Podrobnosti sú uvedené v Kapitole A.2 Podmienky účasti bod 4 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podbod 4.2 súťažných podkladov
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu; Podrobnosti sú uvedené v Kapitole A.2 Podmienky účasti bod 4 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podbod 4.3 súťažných podkladov
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Podrobnosti sú uvedené v Kapitole A.2 Podmienky účasti bod 4 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podbod 4.4 súťažných podkladov
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným bude ten uchádzač, ktorý predloží za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu. Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili jedného z jej členov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní bude potrebné a vhodné vykonať. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podľa článku IX. bod 10 Zmluvy o dielo je Zhotoviteľ povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. (viac Článok IX. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo)
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.08.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.08.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom v systéme IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/510413
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510413
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady_PD Hajdoczyho_final, Prílohy č. 1 až 12 k súťažným podkladom
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronický systém IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)